Aktualności

Żywienie ogierów użytkowanych w hodowli i sporcie

24 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

W sezo­nie roz­rod­czym cią­gle mówi­my o potrze­bach kla­czy – źreb­nych, w kry­ciu, kar­mią­cych – jakich dodat­ków potrze­bu­ją w poszcze­gól­nych okre­sach, na co zwró­cić uwa­gę przy ich żywie­niu, jak postę­po­wać w sytu­acjach szcze­gól­nych. Chwilę póź­niej kon­cen­tru­je­my się już na ich potom­stwie, spraw­nie prze­pro­wa­dzo­nej akcji poro­do­wej, potrze­bach sysa­ków, źre­biąt, odsa­dów, mło­dzie­ży. Dużą wagę przy­wią­zu­je­my do pokry­cia ich potrzeb pokar­mo­wych, wła­ści­wej opie­ki, zadba­nia o wła­ści­we warun­ki utrzy­ma­nia itd. Ale sezon roz­rod­czy to nie tyl­ko klacz i źre­bię, to rów­nież ogier, bez któ­re­go kon­ty­nu­acja linii hodow­la­nej była­by nie­moż­li­wa. Ogiery użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie rów­nież wyma­ga­ją tro­skli­wej opie­ki, musi­my pamię­tać o ich wyso­kich potrze­bach pokar­mo­wych i wła­ści­wym użyt­ko­wa­niu dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań, aby odpo­wied­nio zadbać o ich kon­dy­cję i zdro­wie.

Dzisiaj ogie­ry użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie to już nie tyl­ko „konie pły­to­we”. To naj­czę­ściej konie wyczy­no­we, któ­re są inten­syw­nie użyt­ko­wa­ne w spo­rcie. Aby uzy­skać i utrzy­mać w kolej­nych sezo­nach licen­cję do kry­cia, ogier musi udo­wod­nić swo­ją war­tość użyt­ko­wą i uzy­skać wyma­ga­ne wyni­ki spor­to­we. Aby hodow­cy zde­cy­do­wa­li się kryć swo­je kla­cze danym ogie­rem, repro­duk­tor musi więc „prze­ko­nać ich do sie­bie” już nie tyl­ko swo­im rodo­wo­dem, pra­wi­dło­wym pokro­jem i zdro­wiem, lecz przede wszyst­kim osią­gnię­cia­mi spor­to­wy­mi. Aby zatem spro­stać zarów­no obo­wiąz­kom roz­pło­do­wym jak i pozo­sta­łym sta­wia­nym mu wyma­ga­niom, ogier musi być w dosko­na­łej for­mie fizycz­nej i kon­dy­cji.

Nie zapo­mi­naj­my też oczy­wi­ście o gru­pie mło­dych 3 – 4 let­nich ogie­rów, któ­re dopie­ro zaczy­na­ją swo­ją przy­go­dę ze spor­tem i hodow­lą – muszą być odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne do czem­pio­na­tów, prób dziel­no­ści, wystaw i poka­zów. Tutaj – u tak mło­dych koni – obok obcią­żeń fizycz­nych zwią­za­nych z tre­nin­giem, docho­dzi rów­nież obcią­że­nie psy­chicz­ne. Wzmożona pra­ca, dodat­ko­wy stres, nowe sytu­acje, któ­re napo­ty­ka­ją i któ­rym muszą podo­łać odbi­ja­ją się czę­sto na ich wyglą­dzie, kon­dy­cji i for­mie. Dlatego mło­de ogie­ry oraz ogie­ry użyt­ko­wa­ne inten­syw­nie w roz­ro­dzie i spo­rcie muszą być wła­ści­wie przy­go­to­wa­ne do cze­ka­ją­cych je obcią­żeń i sta­wia­nych im wyma­gań. Nie tyl­ko poprzez odpo­wied­nie daw­ko­wa­nie pra­cy czy­li roz­waż­ny tre­ning i dokła­da­nie obcią­żeń ade­kwat­nych do ich wie­ku, stop­nia roz­wo­ju zarów­no psy­chicz­ne­go jak i fizycz­ne­go, lecz rów­nież poprzez wła­ści­wą opie­ką żywie­nio­wą. W koń­cu wresz­cie – rów­nież poprzez umie­jęt­ne roz­ło­że­nie obo­wiąz­ków zwią­za­nych z roz­ro­dem i spor­tem.

Żywienie pra­cu­ją­ce­go repro­duk­to­ra to jak zawsze zdro­wo­roz­sąd­ko­wy umiar – pamię­taj­my, aby daw­ki paszy tre­ści­wej były obję­to­ścio­wo nie­wiel­kie (ok. 1,5 kg na daw­kę), aby nie doszło do prze­ła­do­wa­nia żołąd­ka, ale czę­sto zada­wa­ne (3 do 4 razy dzien­nie). Ogier musi mieć też do dys­po­zy­cji bar­dzo dobrej jako­ści sia­no, ale w okre­ślo­nych daw­kach, nie do woli. Należy zadbać o podaż bar­dzo dobrej jako­ści biał­ka z peł­nym skła­dem ami­no­kwa­sów egzo­gen­nych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem lizy­ny i metio­ny z cysty­ną. Choć doro­słe konie pobie­ra­ją znacz­ną ilość biał­ka z sia­na i tra­wy, to dla obcią­żo­ne­go zarów­no obo­wiąz­ka­mi roz­pło­do­wy­mi jak i tre­nin­ga­mi spor­to­wy­mi oraz star­ta­mi w zawo­dach ogie­ra to zde­cy­do­wa­nie za mało. Pamiętajmy więc, aby rów­nież pasza tre­ści­wa była boga­ta w dobrej jako­ści biał­ko (na przy­kład poprzez doda­tek siecz­ki z lucer­ny czy nasion roślin strącz­ko­wych). Musimy rów­nież zadbać o dobrą suple­men­ta­cję, zarów­no pod wzglę­dem ele­men­tów mają­cych wpływ na pra­wi­dło­wą pra­cę ukła­du roz­rod­cze­go oraz jakość i żywot­ność nasie­nia jak i skład­ni­ków istot­nie wpły­wa­ją­cych na wydol­ność orga­ni­zmu, kon­dy­cję, na budo­wę masy mię­śnio­wej oraz rege­ne­ra­cję powy­sił­ko­wą.

Pierwsza gru­pa ele­men­tów, zwią­za­nych z roz­ro­dem, to kwa­sy tłusz­czo­we, kar­ni­ty­na, cynk, man­gan, selen z wita­mi­ną E oraz anty­ok­sy­dan­ty (oprócz wymie­nio­nej już wita­mi­ny E, rów­nież wita­mi­na A i C). Składniki te, poda­ne w daw­kach pokar­mo­wych w sezo­nie roz­rod­czym w pożą­da­nych ilo­ściach, wzmoc­nio­ne odpo­wied­nią rela­cją kwa­sów Omega‑3/-6, mają szan­se na to, by pozy­tyw­nie wpły­nąć na jakość i żywot­ność nasie­nia. Natomiast skład­ni­ki odpo­wie­dzial­ne za „spor­to­we” wspo­ma­ga­nie orga­ni­zmu to na pew­no kom­pleks wita­mi­ny E z sele­nem, wita­mi­na C, żela­zo i miedź – ele­men­ty wpły­wa­ją­ce na odbu­do­wę tka­nek, włó­kien mię­śnio­wych, wpły­wa­ją­ce na pra­wi­dło­wą wydol­ność orga­ni­zmu, pra­cę ukła­du krą­że­nia, na ogól­ną kon­dy­cję, wital­ność i żywot­ność. Oczywiście nie­za­leż­nie od powyż­sze­go zadbać też musi­my o pokry­cie potrzeb ener­ge­tycz­nych użyt­ko­wa­ne­go ogie­ra. Dla codzien­nej, regu­lar­nej pra­cy war­to pomy­śleć o paszach, któ­re zawie­ra­ją źró­dła wol­no uwal­nia­nej ener­gii, aby zapew­nić rezer­wę ener­ge­tycz­ną i aby ogier„nie spa­lał” się za szyb­ko.

Żywienie ogie­rów powin­no być pod­po­rząd­ko­wa­ne zarów­no inten­syw­no­ści pra­cy pod sio­dłem, tre­nin­gom i star­tom w zawo­dach jak i czę­sto­tli­wo­ści kry­cia. W tych naj­bar­dziej inten­syw­nych (spor­to­wo i roz­pło­do­wo) okre­sach, pożą­da­na jest wła­ści­wa suple­men­ta­cja i podaż naj­istot­niej­szych mikro­ele­men­tów i wita­min. Prawidłowo zbi­lan­so­wa­na daw­ka pokar­mo­wa ogie­ra i umie­jęt­ny podział jego cało­rocz­nej aktyw­no­ści na „pro­kre­ację” i „sport”, a tak­że okre­sy odpo­czyn­ku od obo­wiąz­ków mają pozy­tyw­ny wpływ na jego dobrą kon­dy­cję, zarów­no fizycz­ną jak i psy­chicz­ną, odpo­wied­nią rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu oraz na pro­duk­cję war­to­ścio­we­go nasie­nia. Tym samym mogą zwięk­szyć sku­tecz­ność zaźre­bie­nia kla­czy.

Tekst: Anna Pięta

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Hodowca i Jeździec