Aktualności

Kazimierz Bobik nie żyje

24 września 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z żalem infor­mu­je­my, że w dniu 22 wrze­śnia 2018 roku odszedł od nas pan Kazimierz Bobik, wspa­nia­ły hodow­ca, hono­ro­wy czło­nek Polskiego Związku Jeździeckiego, dyrek­tor Stadniny Koni Nowielice. Panu Kazimierzowi uda­ło się się stwo­rzyć jed­ną z naj­lep­szych hodow­li koni w kra­ju. Był aktyw­nym dzia­ła­czem i orga­ni­za­to­rem spor­tu jeź­dziec­kie­go, za co został uho­no­ro­wa­ny naj­wyż­szym odzna­cze­niem PZJ.
Odszedł od nas czło­wiek, któ­ry poświe­cił swo­je życie pasji jeź­dziec­kiej i hodow­li koni. Będzie nam bra­ko­wa­ło Pana, panie Kazimierzu!

Uroczystości pogrze­bo­we Kazimierza Bobika odbę­dą się w dniu 27 wrze­śnia (czwar­tek) o godzi­nie 13:00 w Trzebiatowie w kapli­cy na cmen­ta­rzu komu­nal­nym, ul. Kołobrzeska.

Hodowca i Jeździec