Aktualności

Jesienne emocje zimnych

25 września 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Za nami już pierw­sze aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych. Łącznie na kwa­li­fi­ka­cji w Bogusławicach oraz Kozienicach pra­wo wpi­su do księ­gi uzy­ska­ły 44 ogie­ry (4 w Bogusławicach i 40 w Kozienicach).

Czempionem Bogusławic z 81 pkt boni­ta­cyj­ny­mi został ogier BELUR (ELUR z – BULTESA z / TITANIC DE L’EAUGRENEE z.belg.), hod. i wł. Ryszarda Markowiaka. Ogier słab­szy w typie ze wzglę­du na wybu­ja­ły wzrost (172 cm) jed­nak pro­por­cjo­nal­nie zbu­do­wa­ny, pra­wi­dło­wy na koń­czy­nach i z ela­stycz­nym ruchem.

Czempionem w Kozienicach został ogier EMIR (LINK ard. – EDEKA z / HER z), hod. Tadeusza Mielcarza, wł. Mariana Guździa. Ogier został oce­nio­ny na 84 punk­ty a wyróż­niał się zde­cy­do­wa­nie typem – oce­nio­nym na 15 pkt oraz tzw. gór­ną linią (gło­wą z szy­ją oraz kło­dą).

Przed nami kwa­li­fi­ka­cje koni ardeń­skich (przyp. Kwidzyn 27.09.2018 – 7 ogie­rów, Kętrzyn 29.09.2018 – 4 ogie­ry oraz Józefin 29.09.2018 – 11 ogie­rów) oraz pozo­sta­łe aukcje koni zim­no­krwi­stych, w tym rów­nież oce­na ogie­rów sokól­skich w Szepietowie oraz sztum­skich w Kwidzynie (po ok. 25 sztuk w każ­dym z miejsc).

Zapraszamy do odwie­dze­nia miejsc kwa­li­fi­ka­cji zgod­nie z poniż­szym ter­mi­na­rzem.

Aukcje ogierów 2018

L.p. Związek Miejsce Konie Termin Dzień tygo­dnia
1 Kielce Oddz. Bogusławice Bogusławice pkz i kwal. kla­czy 21.09.2018 pią­tek
2 Radom Kozienice pkz 22.09.2018 sobo­ta
3 PZHK i Malbork Kwidzyn arde­ny 27.09.2018 czwar­tek
4 PZHK i Olsztyn Kętrzyn pkz i arde­ny 28.09.2018 pią­tek
5 PZHK i Warszawa Józefin pkz i arde­ny 29.09.2018 sobo­ta
6 Białystok Szepietowo pkz i sokól­skie 02.10.2018 wto­rek
7 Lublin Białka pkz 03.10.2018 śro­da
8 Kielce Wola Łagowska pkz 04.10.2018 czwar­tek
9 Kraków Klikowa pkz i kwal. kla­czy 05.10.2018 pią­tek
10 Rzeszów Zabajka pkz i kwal. kla­czy 06.10.2018 sobo­ta
11 Malbork Kwidzyn pkz i sztu­my 10.10.2018 śro­da
12 Bydgoszcz Nowe Jankowice pkz 11.10.2018 czwar­tek
13 Zielona Góra Gorzów Wlkp. pkz 12.10.2018 pią­tek

 

ogier Emir

Czempion aukcji w Kozienicach, ogier Emir z (Link ard. – Edeka z / Her z), hod. Tadeusza Mielcarza, wł. Mariana Guździa.
Fot. WZHK Oddział w Radomiu

Hodowca i Jeździec