Aktualności

Spotkanie nowej Rady do spraw rozwoju hodowli koni w Polsce

25 września 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarządzeniem nr 30 z dnia 19 wrze­śnia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powo­łał nową Radę do spraw roz­wo­ju hodow­li koni w skła­dzie:

  1. Jerzy Białobok
  2. Tomasz Chalimoniuk
  3. Andrzej Mandecki
  4. Andrzej Matławski
  5. Paweł Mazurek
  6. Anna Stojanowska.

W dniu 24 wrze­śnia odby­ło się pierw­sze posie­dze­nie Rady, w trak­cie któ­re­go oma­wia­no nastę­pu­ją­ce tema­ty:

  1. Stan hodow­li koni w Polsce.
  2. Sytuacja w stad­ni­nach koni i sta­dach ogie­rów w zaso­bach Skarbu Państwa, nad­zo­ro­wa­nych przez KOWR.
  3. Przyszłość Toru Wyścigów Konnych na Służewcu.

Kolejne posie­dze­nie Rady pla­no­wa­ne jest w paź­dzier­ni­ku br.

Hodowca i Jeździec