Aktualności

Koń w służbie Narodu Polskiego – od Jana III Sobieskiego po czasy współczesne

7 września 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W imie­niu orga­ni­za­to­rów mamy zaszczyt zapro­sić wszyst­kich miło­śni­ków koni na 6. Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re odbę­dzie się w dniach 29 – 30 wrze­śnia 2018 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

PROGRAM

sobota, 29 września 2018 r.

 • 1000 – 1500 — poka­zy hodow­la­ne kla­czy star­szych i ogie­rów star­szych rasy PKZ oraz rasy ślą­skiej
 • 1000 – 1500 — festyn dla dzie­ci, wstęp wol­ny (sło­dy­cze od fir­my Brüggen Polska, prze­jażdż­ki brycz­ka­mi, dmu­cha­ne zabaw­ki)

niedziela, 30 września 2018 r.

 • 900 – 1200 — poka­zy „w ręku” koni wszyst­kich ras
 • 1200 — Msza św. pod prze­wod­nic­twem bisku­pa pomoc­ni­cze­go die­ce­zji sie­dlec­kiej JE bpa Piotra Sawczuka, pod­czas któ­rej poświę­co­ny zosta­nie Sztandar Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie
 • 1330 — histo­rycz­ne poka­zy husa­rii z cza­sów Jana III Sobieskiego
 • 1400 — poka­zy grup rekon­struk­cyj­nych z lat 1918 – 1939
 • 1430 — poka­zy umie­jęt­no­ści i spraw­no­ści Kompanii Reprezentacyjnej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego
 • 1500 — wyści­gi zaprzę­go­we o Puchar Wójta Gminy Garwolin Marcina Kołodziejczyka

Organizatorzy:

 • Terenowe Koło Hodowców Koni w Garwolinie
 • Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk
 • Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach ks. Czesław Knebel

Sponsor stra­te­gicz­ny:

 • Brüggen Polska

Koń w służbie Narodu Polskiego - plakat

Hodowca i Jeździec