Aktualności

Kwalifikacje ogierów ardeńskich do wpisu do księgi

14 września 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich hodow­ców i miło­śni­ków zwłasz­cza koni ardeń­skich na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów do wpi­su do księ­gi. Kwalifikacje odbę­dą się w 3 miej­scach:

  • 27 wrze­śnia 2018 roku o godz. 14:00 na tere­nie Terenów Rekreacyjno Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie, woj. pomor­skie
  • 28 wrze­śnia 2018 roku o godz. 10:00 na tere­nie Stada Ogierów w Kętrzynie, woj. warmińsko-mazurskie
  • 29 wrze­śnia 2018 roku o godz. 10:00 na tere­nie Klubu Jeździeckiego Aromer w Józefinie, woj. mazo­wiec­kie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem łącz­nie 21 zgło­szo­nych ogie­rów.

Po kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ardeń­skich w Kętrzynie i Józefinie odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje koni zim­no­krwi­stych do wpi­su do księ­gi koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – w Kętrzynie ok. 25 ogie­rów, w Józefinie ok. 35 ogie­rów.

ogier ardeński

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec