Aktualności

Uwaga! Można zgłosić konie na MPMK w WKKW w kat. koni 6‑letnich. Wymagania zmniejszone!

14 września 2018 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Zmniejszone zosta­ły wyma­ga­nia sta­wia­ne koniom 6‑letnim kwa­li­fi­ku­ją­cym się do Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go – będą obo­wią­zy­wa­ły wyma­ga­nia z roku ubie­głe­go:

Konie 6‑letnie – ukoń­cze­nie co naj­mniej 1 kon­kur­su kom­bi­no­wa­ne­go kla­sy CNC* lub wyż­szej ran­gi z wyni­kiem min. 55% w pró­bie ujeż­dże­nia, bez punk­tów kar­nych na prze­szko­dach w pró­bie tere­no­wej i nie wię­cej niż 4 błę­da­mi w par­ku­rze. W pró­bie kro­so­wej dopusz­czal­ne prze­kro­cze­nie nor­my cza­so­wej wyno­si 75 sekund.

Konie takie moż­na zgła­szać przez zawodykonne.com oraz do p. Anny Cuber: cuber@pzhk.pl.

Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my!

Hodowca i Jeździec