Aktualności

MPMK w skokach 2018 – konie 7‑letnie ODWOŁANE

11 września 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy nie zosta­nie roze­gra­na kate­go­ria koni 7‑letnich, ponie­waż nie zgło­szo­no okre­ślo­nej w pro­po­zy­cjach mini­mal­nej licz­by koni.

Hodowca i Jeździec