Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych 2018

3 września 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Polski Związek Hodowców Koni  oraz Stadnina Koni Nowe Jankowice – Stado Ogierów w Kętrzynie ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych na Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych dnia 8 wrze­śnia do Kętrzyna. W czem­pio­na­cie będą bra­ły udział uzna­ne ogie­ry zim­no­krwi­ste róż­nych ras w czte­rech kate­go­riach. Łącznie do oce­ny przed­sta­wio­nych będzie ponad 30 ogie­rów.

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych 2018

Podczas Czempionatu odbę­dzie się pokaz spe­cjal­ny dwóch dosko­na­łych ogie­rów ardeń­skich:

  • SANTOR ard.pol. – Czempion Europy ogie­rów star­szych wła­sno­ści Krzysztofa Giersa
  • ARTUR S ard.szw. – Czempion Europy ogie­rów 3‑letnich wła­sno­ści Andrzeja Derleckiego

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą ogie­rów bio­rą­cych udział w tego­rocz­nym Czempionacie.

Początek o godz. 10:00. Zapraszamy!

Ogier JUSTIK

Ogier JUSTIK Czempion kla­sy ogie­rów 3 – 4 let­nich Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów z 2016 roku
fot. Marzena Woźbińska

 

Hodowca i Jeździec