Aktualności

Wielkopolscy hodowcy wybrali Czempionów

20 września 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W sobo­tę, 15 wrze­śnia w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbył się IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej, pod­czas któ­rej oce­nie pod­da­nych zosta­ło 35 koni z rocz­ni­ków 2015 i 2016.

Konie oce­nia­ne były w sied­miu kate­go­riach:

  1. kla­cze 2‑letnie rasy wiel­ko­pol­skiej,
  2. kla­cze 3‑letnie rasy wiel­ko­pol­skiej,
  3. ogie­ry 2- i 3‑letnie rasy wiel­ko­pol­skiej,
  4. kla­cze 2‑letnie SP,
  5. kla­cze 3‑letnie SP,
  6. ogie­ry i wała­chy 2‑letnie SP,
  7. ogie­ry i wała­chy 3‑letnie SP.

Tytuł Czempiona IX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej otrzy­ma­ła 3‑letnia klacz Kola (Coupie – Kolina), hod. Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., wł. Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Tytuł Wiceczempiona przy­zna­ny został 2‑letniej kla­czy Ginewra (Connor – Gaja), hod. Monika Tadych, wł. Monika Tadych.

Miejsce trze­cie wywal­czy­ła Kamelia W (Discar – Kalida W), hod. Jacek Wilczyński, wł. Jacek Wilczyński, a miej­sce czwar­te – Barcelona W (Damon Cello – Balerina W), hod. Jacek Wilczyński, wł. Jacek Wilczyński.

To kolej­na w tym roku impre­za hodow­la­na, któ­ra ma na celu porów­na­nie i oce­nia­nie koni oraz dal­szy roz­wój Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

Więcej infor­ma­cji na: www.wzhk.pl oraz poprzez kon­takt z biu­rem Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

fot. Karolina Wengerek

Hodowca i Jeździec