Aktualności

Dwulatki

12 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Dwulatki rosną i roz­wi­ja­ją się mniej inten­syw­nie niż rocz­nia­ki, gdyż okres naj­więk­sze­go roz­wo­ju konia to pierw­sze 18 mie­się­cy życia. W oko­li­cach 15 mie­sią­ca koń ma już 90% wiel­ko­ści przy­szłe­go wzro­stu i 70% przy­szłej masy cia­ła. U dwu­lat­ków wzrost nastę­pu­je głów­nie wzdłuż i wszerz. Pogłębia się ich klat­ka pier­sio­wa i nastę­pu­je roz­rost mię­śni pokry­wa­ją­cych kościec. W tym wie­ku wyraź­nie zazna­cza­ją się też róż­ni­ce we wzro­ście i roz­wo­ju źre­biąt róż­nych ras – w zależ­no­ści od tem­pa doj­rze­wa­nia wła­ści­we­go danej rasie. W prak­ty­ce zachod­niej dru­gi rok życia to nie­rzad­ko tak­że decy­zje doty­czą­ce ewen­tu­al­nej kastra­cji. Lecz pomi­mo, że pro­ce­sy wzro­stu i roz­wo­ju dwu­lat­ków cha­rak­te­ry­zu­ją się mniej­szym tem­pem, defi­cy­ty skład­ni­ków pokar­mo­wych w tym okre­sie mogą spo­wo­do­wać ich nie­do­ro­zwój. Dlatego na wła­ści­we żywie­nie tej gru­py wie­ko­wej rów­nież musi­my zwra­cać bacz­ną uwa­gę, jed­no­cze­śnie pamię­ta­jąc, aby unik­nąć prze­kar­mie­nia, gdyż nad­wa­ga może istot­nie przy­czy­nić się w przy­szło­ści do dys­funk­cji kość­ca lub sta­wów.

W okre­sie wiosenno-letnim pastwi­sko jest w zasa­dzie wystar­cza­ją­ce dla dwu­lat­ków, lecz wraz ze zubo­że­niem war­to­ści pokar­mo­wej zie­lon­ki pastwi­sko­wej (póź­ne lato, jesień) koniecz­ny jest doda­tek do pasz pod­sta­wo­wych mie­szan­ki uzu­peł­nia­ją­cej. Układając die­tę dwu­lat­ków nie zapo­mi­naj­my tak­że o dobrym pre­pa­ra­cie wspie­ra­ją­cym nadal kształ­tu­ją­cy się układ chrzęstno-kostny. Wyraźna zmia­na die­ty to dopie­ro moment, gdy nasze­go 2,5- lub 3‑latka powo­li zaczy­na­my przy­go­to­wy­wać do kolej­ne­go nowe­go eta­pu w jego życiu – użyt­ko­wa­nia wierz­cho­we­go. Wówczas daw­ka pokar­mo­wa powin­na zostać skom­po­no­wa­na w taki spo­sób, aby uwzględ­nić ponow­nie jego wyż­sze potrze­by pokar­mo­we.

Pamiętajmy rów­nież, iż pomi­mo, że tem­po wzro­stu dwu­lat­ków wyraź­nie spo­wal­nia, pro­ces wzro­stu u koni i osią­gnię­cie przez nie peł­nej doj­rza­ło­ści fizycz­nej trwa dopó­ki nie skoń­czą pią­te­go, cza­sem szó­ste­go roku życia. Również masa mię­śnio­wa dwu­lat­ka „dogo­ni” go dopie­ro w cią­gu następ­nych kil­ku­na­stu mie­się­cy, zwłasz­cza kie­dy roz­pocz­nie­my z mło­dym koniem pra­cę – na lon­ży i pod sio­dłem. Proces kształ­to­wa­nia syl­wet­ki, opty­mal­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju tkan­ki mię­śnio­wej oraz uzy­ska­nia wła­ści­wej kon­dy­cji musi być roz­ło­żo­ny w cza­sie i die­ta musi być zawsze odpo­wied­nio dopa­so­wa­na do obcią­żeń. I tak jak u dwu­lat­ków prze­cięt­na potrzeb­na daw­ka biał­ka to ok. 11% (w tym lizy­ny do 0,4%) skła­du kla­sycz­nej daw­ki pokar­mo­wej, tak w przy­pad­ku koni nie­co star­szych, wcho­dzą­cych w tre­ning, reko­men­do­wa­na daw­ka biał­ka jest już wyż­sza. Należy wów­czas tak­że pamię­tać o dodat­ko­wym źró­dle ener­gii oraz zwięk­szo­nej daw­ce elek­tro­li­tów i innych makro­ele­men­tów.

Wychów mło­dzie­ży to przede wszyst­kim zadba­nie przez nas o odpo­wied­nią daw­kę ruchu i kon­takt z rówie­śni­ka­mi. Oczywiście dopeł­nie­niem są zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne, szcze­pie­nia, odro­ba­cza­nie, pra­wi­dło­wa die­ta. Pomimo zale­ca­nej suple­men­ta­cji pamię­taj­my, że nic nie zastą­pi pastwi­ska i jest to naj­waż­niej­szy ele­ment odcho­wu mło­dych koni.

Tekst: Anna Pięta

Zapraszamy do zapi­sa­nia się na spe­cjal­ną listę NewsletteraPoradami żywie­nio­wy­mi!

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

 

Equine NutriPlan

Hodowca i Jeździec