Aktualności

I Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych – zgłoszone konie

12 października 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na wszyst­kim miło­śni­kom koni zim­no­krwi­stych, że już nie­dłu­go odbę­dzie się Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych pod hono­ro­wym patro­na­tem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dnia 20 paź­dzier­ni­ka 2018 roku zapra­sza­my do KJ Aromer Józefin, gdzie oce­nie pod­da­ne zosta­ną kla­cze hodow­la­ne rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, arden pol­ski, sokól­skie, sztum­skie oraz kla­cze impor­to­wa­ne.

Organizatorem wysta­wy jest Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie, współ­or­ga­ni­za­to­rem Polski Związek Hodowców Koni oraz Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, patro­nat medial­ny zapew­nia Hodowca i Jeździec. Dla uczest­ni­ków zosta­ły prze­wi­dzia­ne pucha­ry i nagro­dy rze­czo­we.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą kla­czy zgło­szo­nych na Czempionat, począ­tek o godz. 10:00.

I Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych

Hodowca i Jeździec