Aktualności

Jeździeckie Święto w Stadzie Ogierów Książ na szóstkę!

9 października 2018 · Kategoria: Powożenie, · Rasa:

W minio­nym tygo­dniu na tere­nie Stada Ogierów w Książu odby­ły się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami o ran­dze CAI2*, oraz pre­sti­żo­we Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi i Zawody Krajowe.

Niemal 30 zaprzę­gów, repre­zen­tu­ją­cych 4 kra­je – w dniach 28 – 30 paź­dzier­ni­ka 2018 sta­nę­ło na star­cie w wal­ce o podium, w 10 kate­go­riach. Książ gościł zawod­ni­ków z Czech, Polski, Holandii i odle­głe­go Chile. Wśród spor­tow­ców nie mogło zabrak­nąć zawod­ni­ka Gospodarzy, aktu­al­ne­go Mistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, Bartłomieja Kwiatka, któ­ry zapre­zen­to­wał tym razem zaprzęg czte­ro­kon­ny, zaprzę­żo­ny w konie rasy ślą­skiej wyho­do­wa­ne w SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki oraz Pana Grzegorza Świątka.

Przez trzy dni zgro­ma­dzo­na publicz­ność, w prze­pięk­nej sce­ne­rii Narodowego Krajobrazowego Parku Książańskiego, mogła podzi­wiać zma­ga­nia zawod­ni­ków i ich koni. Zespoły zmie­rzy­ły się w ele­ganc­kim kon­kur­sie ujeż­dże­nia, nie­zwy­kle dyna­micz­nej i trud­nej pró­bie mara­to­nu oraz wyma­ga­ją­cym pre­cy­zji kon­kur­sie zręcz­no­ści powo­że­nia. Należy wspo­mnieć, że każ­da z 7‑miu prze­szkód mara­to­no­wych posia­da­ła swo­je­go indy­wi­du­al­ne­go spon­so­ra.

Nie mogło zabrak­nąć sobot­niej Gali, pod­czas któ­rej Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Wiktor Karol, wraz z Głównym Hodowcą – Małgorzatą Studzińską, w towa­rzy­stwie Międzynarodowego Jury – wyróż­ni­li zawod­ni­ków, któ­rzy naj­le­piej spi­sa­li się pod­czas dwóch pierw­szych dni wal­ki.

Niedzielne kon­kur­sy wyło­ni­ły osta­tecz­nie zwy­cięz­ców w poszcze­gól­nych kate­go­riach. W naj­waż­niej­szym kon­kur­sie, ran­gi Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, zde­cy­do­wa­nym zwy­cięz­com oka­zał się repre­zen­tant Gospodarzy – Bartłomiej Kwiatek (SLKS Książ), powo­żąc czte­re­ma ślą­ski­mi koń­mi – Aromat, Renesans, Epilog, Bazyli, Rodos – gdzie pierw­sza czwór­ka to syno­wie legen­dar­ne­go ogie­ra Lokan, któ­ry roz­sła­wił rasę koni ślą­skich na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Było to tym samym uho­no­ro­wa­nie tegoż ogie­ra i jego wspa­nia­łej karie­ry.
Srebrny medal MP zawisł na szyi Adriana Kostrzewy (KS Idmar), a brąz na szyi Ireneusza Kozłowskiego (JKS Jagodne).

W Międzynarodowych zma­ga­niach w tej zaprzę­go­wej Formule 1, czy­li zaprzę­gach czte­ro­kon­nych, zwy­cię­żył repre­zen­tant Czech – Radek Nesvacil, nato­miast w kate­go­rii zaprzę­gów jed­no­kon­nych – Rudolf Pestman z Holandii (uczest­nik Mistrzostw Świata).

Pełne wyni­ki znaj­du­ją się na stro­nie zawody.kegle.pl


Niedzielna cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród zosta­ła uwień­czo­na wspa­nia­łym poka­zem. Przed run­dą hono­ro­wą na are­nie poja­wił się zaprzęg, w któ­rym oglą­dać moż­na było świe­żo upie­czo­ne­go Mistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi – ślą­skie­go ogie­ra Sonet (hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki) pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka w asy­ście luza­ka Daniela Kłosowskiego. Ten naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ny pol­ski koń na Świecie – był naj­lep­szym pod­su­mo­wa­niem zawo­dów w Książu – któ­re ponow­nie wró­ci­ły do kalen­da­rza Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI.

Dodatkowego pre­sti­żu jeź­dziec­kie­mu świę­tu w SO Książ nadał fakt, iż Honorowy Patronat nad wyda­rze­niem obję­li:

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Wojciech Murdzek – Poseł na Sejm
  • Wojewoda Dolnośląski
  • Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI
  • Polski Związek Jeździecki
  • Polski Związek Hodowców Koni

Zawody nie mogły by się tak­że odbyć, gdy­by nie wspar­cie nie­oce­nio­nych spon­so­rów:

KOWR / Burmistrz Miasta Świebodzice / Victoria / Śnieżka / Termet / Toyota Nowakowski / Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna / WSSE Aktywnie / Staropolanka / Bober Team / Nadleśnictwo Świdnica / Danone / Glinkowski / Arden

Dziękujemy tak­że za wspar­cie medial­ne, naszym part­ne­rom, dzię­ki któ­rym rela­cja z zawo­dów tra­fi­ła do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców:

Koń Polski / Hodowca i Jeździec / Drving.pl / TV Dami

Jeździeckie Święto w Stadzie Ogierów Książ oce­nio­ne zosta­ło na szóst­kę. Zawodnicy i publicz­ność już dzi­siaj cze­ka­ją na bis, a Prezes OHZ Kamieniec Ząbkowicki – Wiktor Karol zapo­wie­dział przy­szło­rocz­ną powtór­kę!

Stado Ogierów Książ

Hodowca i Jeździec