Aktualności

II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem w relacji on-line

26 listopada 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Jak już wia­do­mo pod­czas tego­rocz­nej Cavaliady w Poznaniu odbę­dzie się II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem. W tym roku, oso­by któ­re nie mogą być z nami w Poznaniu, chcie­li­by­śmy zapro­sić na rela­cję on-line, któ­rą prze­pro­wa­dzi Świat Koni. Czempionat odbę­dzie się w sobo­tę, 1 grud­nia 2018 r, o godz. 11.00.

Konie będą oce­nia­ne w dwóch kla­sach:

  • I – konie 2‑letnie (kla­cze, ogie­ry i wała­chy)
  • II – konie 3‑letnie (kla­cze, ogie­ry i wała­chy)

Oceny koni doko­na komi­sja powo­ła­na przez orga­ni­za­to­rów, któ­ra będzie pra­co­wa­ła w nastę­pu­ją­cym skła­dzie:

  • Bogdan Kuchejda
  • Łukasz Jończyk
  • Henryk Soboń

 

Hodowca i Jeździec