Aktualności

Już od czwartku zapraszamy do odwiedzenia nas na Cavaliadzie w Poznaniu!

27 listopada 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Jak co roku w Poznaniu cze­ka­my na naszym sto­isku na wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li koni, zawod­ni­ków i miło­śni­ków koni na sto­isku Polskiego Związku Hodowców Koni oraz w Pawilonie Polskiej Hodowli.

Podczas tego nie­sa­mo­wi­te­go wyda­rze­nia jeź­dziec­kie­go, jakim jest Cavaliada, zakoń­czy­my pro­jekt, któ­ry roz­wi­ja­li­śmy od zeszłe­go roku – 100 gwiazd pol­skiej hodow­li na 100-lecie nie­pod­le­gło­ści. Zaprezentujemy naszym gościom listę wybra­nych koni, a tak­że znacz­ki oraz kar­tę pocz­to­wą wyda­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję!

Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapra­sza wszyst­kich gości Cavaliady na wspa­nia­łe wido­wi­sko. Tegoroczny spek­takl nosi tytuł „Tu rodzi­ła się nie­pod­le­głość” i jest napraw­dę nie­zwy­kły, jak przy­sta­ło na jubi­le­usz 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Poprowadzi go Paweł Kleszcz.

Bądźcie naszy­mi gość­mi, cze­ka­my na was w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI!

29 listo­pa­da – 2 grud­nia 2018 r.
Cavaliada Poznań

Hodowca i Jeździec