Aktualności

Wspominamy Lublin i ruszamy do Krakowa!

25 lutego 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Po raz pierw­szy Cavaliada Tour zago­ści w Krakowie. Jesteśmy tym pod­eks­cy­to­wa­ni. Już cie­szy­my się na spo­tka­nie z kra­kow­ską publicz­no­ścią i wspól­ne kibi­co­wa­nie jeźdź­com dosia­da­ją­cych pol­skie konie. Z nadzie­ją, że konia­rzom z mało­pol­ski przy­pad­ną do gustu nasze poka­zy, tre­ne­rzy koni pra­cu­ją nad przy­go­to­wa­niem ich do wystę­pów.

Mówiąc wszyst­kim: Do zoba­cze­nia w Krakowie,
zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu, w któ­rym poka­zu­je­my zma­ga­nia pol­skich koni i nasze poka­zy w Lublinie!

Hodowca i Jeździec