Aktualności

Aby odczarować Wstępy… i Skaryszew

15 marca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Kolejny Jarmark Skaryszewski za nami. Jak co roku ludzi tłum, stra­ga­ny, śpie­wy i konie… I te do han­dlu i te na pokaz.

Od sze­ściu lat Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie oddział w Radomiu rów­no­le­gle do tar­gów koń­skich na bło­niach Skaryszewa orga­ni­zu­je Pokaz Koni Hodowlanych oraz poka­zy użyt­ko­we nie tyl­ko koni zim­no­krwi­stych, z któ­rych sły­nie Skaryszew, ale tak­że tych szla­chet­nych pod sio­dło. Czy pre­zen­tu­jąc pięk­ne ogie­ry hodow­la­ne oraz ich wła­ści­cie­li hodu­ją­cych cięż­kie konie w gospo­dar­stwie „z dzia­da, pra­dzia­da” moż­na cho­ciaż odro­bi­nę odcza­ro­wać obraz Skaryszewa? Z pew­no­ścią tak.

Serdecznie zapra­sza­my do gale­rii 15 wspa­nia­łych ogie­rów (14 zim­no­krwi­stych i jed­ne­go rodzyn­ka mało­pol­skie­go) pro­sto ze Skaryszewa.

Oprócz gale­rii zapra­sza­my rów­nież do obej­rze­nia rela­cji wideo zamiesz­czo­nej na por­ta­lu zebrra.tv

Hodowca i Jeździec