Aktualności

Już w czwartek zapraszamy do Warszawy!

6 marca 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Jak było rok temu w Warszawie pod­czas Cavaliady? Było wspa­nia­le, wystar­czy obej­rzeć nasz film, żeby poczuć emo­cje, któ­re towa­rzy­szy­ły nam, kie­dy kibi­co­wa­li­śmy pol­skim koniom. Trudno uwie­rzyć w to, że za nami 12 mie­się­cy, ale tak wła­śnie jest.

Przygotowujemy sto­isko, na któ­rym będą cze­kać na wszyst­kich pra­cow­ni­cy PZHK, goto­wi odpo­wie­dzieć na Wasze pyta­nia, a tak­że człon­ko­wie redak­cji kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, któ­rzy chęt­nie pody­sku­tu­ją z czy­tel­ni­ka­mi. Od 7 do 10 mar­ca, przez cały dzień cze­ka­my na Was na Torwarze na sto­isku PZHK!

Hodowca i Jeździec