Aktualności

Programy hodowli dostosowane do nowych przepisów UE

6 marca 2019 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni zachę­ca hodow­ców i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­ma­mi hodow­li dla poszcze­gól­nych ras koni, któ­re zosta­ły dosto­so­wa­ne do prze­pi­sów:

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012
z dnia 8 czerw­ca 2016 r.
w spra­wie zoo­tech­nicz­nych i gene­alo­gicz­nych warun­ków doty­czą­cych hodow­li zwie­rząt hodow­la­nych czy­sto­ra­so­wych i mie­szań­ców świ­ni, han­dlu nimi i wpro­wa­dza­nia ich na tery­to­rium Unii oraz han­dlu ich mate­ria­łem bio­lo­gicz­nym wyko­rzy­sty­wa­nym do roz­ro­du i jego wpro­wa­dza­nia na tery­to­rium Unii oraz zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie (UE) nr 652/2014, dyrek­ty­wy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchy­la­ją­ce­go nie­któ­re akty w dzie­dzi­nie hodow­li zwie­rząt („roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie hodow­li zwie­rząt”).

Zmiany wpro­wa­dzo­ne do pro­gra­mów hodow­li będą obo­wią­zy­wa­ły od 1 kwiet­nia br.

Hodowca i Jeździec