Aktualności

Informacja dla hodowców z terenu województwa łódzkiego

3 kwietnia 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my, że wraz z dn. 01.04.2019 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi otrzy­mał upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia usług zoo­tech­nicz­nych na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi
ul. Narutowicza 7/9
90 – 117 Łódź
NIP: 725 – 10-50 – 045

Dane do kontaktu:

Siedziba znaj­du­je się w Stadzie Ogierów w Bogusławicach, w związ­ku z tym pro­si­my o kie­ro­wa­nie wszel­kiej kore­spon­den­cji listow­nej i prze­sy­łek pocz­to­wych na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi
biu­ro w Bogusławicach

Bogusławice 58
97 – 320 Wolbórz

Telefony kontaktowe:

  • Biuro (Agnieszka Gielec) 782 – 700-148
  • Dyrektor Biura Tadeusz Głoskowski 782 – 700-147
  • Arkadiusz Kwaśniewski 663 – 700-171

Aktualny adres email:

ozhklodz@o2.pl

Strona internetowa:

www.ozhk-lodz.pl

Hodowca i Jeździec