Aktualności

Przedłużony termin zgłoszeń do Pride of Poland

1 kwietnia 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów infor­mu­je­my, iż w związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi i dużym zain­te­re­so­wa­niem prze­dłu­żo­ny został ter­min zgła­sza­nia koni do aukcji Pride of Poland do dnia 08.04.2019 roku.

 

Hodowca i Jeździec