Aktualności

Komunikat GIW dot. wirusowego zapalenia tętnic u koni

5 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Główny Lekarz Weterynarii infor­mu­je o moż­li­wych dzia­ła­niach w związ­ku z wystą­pie­niem wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic koni.

W związ­ku z nara­sta­ją­cym nie­po­ko­jem jaki wzbu­dzi­ło wystą­pie­nie w Polsce przy­pad­ków wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic koni, Główny Lekarz Weterynarii infor­mu­je.

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic koni (Equine viral arte­ri­tis), zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 11 mar­ca 2004 r. o ochro­nie zdro­wia zwie­rząt oraz zwal­cza­niu cho­rób zakaź­nych zwie­rząt, jest cho­ro­bą pod­le­ga­ją­cą obo­wiąz­ko­wi reje­stra­cji. W związ­ku z tym, iż nie jest to cho­ro­ba pod­le­ga­ją­ca obo­wiąz­ko­wi zwal­cza­nia, powia­to­wi leka­rze wete­ry­na­rii nie mogą wpro­wa­dzać jakich­kol­wiek ogra­ni­czeń czy naka­zów doty­czą­cych prze­miesz­cza­nia koni na tery­to­rium kra­ju.

W przy­pad­ku imprez gro­ma­dzą­cych konie z róż­nych staj­ni (zawo­dy spor­to­we, poka­zy), orga­ni­za­to­rzy mogą wyma­gać poświad­cze­nia zdro­wia koni wpro­wa­dza­nych na teren impre­zy np.:

  • wyni­ków badań w kie­run­ku wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic koni wraz z oświad­cze­niem, że od momen­tu pobra­nia pró­bek do badań zwie­rzę nie mia­ło kon­tak­tu z koń­mi pocho­dzą­cy­mi z innych staj­ni; lub
  • zaświad­cze­nia od powia­to­we­go leka­rza wete­ry­na­rii, że na tere­nie powia­tu nie zgło­szo­no w ostat­nich 30 dniach przy­pad­ków wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic koni wraz z oświad­cze­niem, że w ostat­nich 30 dniach nie mia­ło kon­tak­tu z koń­mi pocho­dzą­cy­mi z innych powia­tów.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Hodowca i Jeździec