Aktualności

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2019 – brak zakwalifikowanych koni

10 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK, · Rasa: ,

W tym sezo­nie kolej­ny raz w holen­der­skiej sie­dzi­bie KWPN – Ermelo zosta­ną roze­gra­ne Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (1 – 4.08.). Do tych zawo­dów w każ­dym z kra­jów Europy odby­wa­ją się trud­ne eli­mi­na­cje. W zależ­no­ści od licz­by źre­biąt uro­dzo­nych w poprzed­nim sezo­nie, a wpi­sa­nych do ksiąg dane­go związ­ku hodow­la­ne­go, każ­dy zwią­zek zrze­szo­ny w WBFSH ma pra­wo zgło­sić okre­ślo­ną licz­bę koni, któ­re mogą repre­zen­to­wać go na tych zawo­dach. PZHK ma pra­wo wysta­wiać po dwa konie w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej.

Od lat zawo­dy te roz­gry­wa­no w tra­dy­cyj­nych kate­go­riach wie­ko­wych czy­li 5- i 6‑latków. Od trzech sezo­nów wpro­wa­dzo­no tak­że gru­pę koni 7‑letnich. W zawo­dach tych moż­na obej­rzeć wie­le uzna­nych ogie­rów ujeż­dże­nio­wych, ale tak­że kla­cze i wała­chy wpi­sa­ne do związ­ków hodow­la­nych z listy WBFSH.

W tym roku trzy konie: kl. Buenos Aires old., og. Heilne’s Zanzier DWB oraz Shadow sp sta­ra­ły się o prze­pust­kę na te zawo­dy. Ponieważ żaden z nich nie speł­nił wyma­ga­ne­go mini­mum kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go, nie uzy­ska­ły zgo­dy Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK na start w MŚMK. Zgodnie z regu­la­mi­nem KK nie inge­ru­je w przy­pad­ku, gdy dany koń uzy­ska indy­wi­du­al­ną zgo­dę na start w Ermelo lub wła­ści­ciel wyku­pi tzw. sto­lik spon­sor­ski.

Hodowca i Jeździec