Aktualności

IX Galicyjskie Lato z Koniem – propozycje

11 lipca 2019 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­niu się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w impre­zie „IX Galicyjskie Lato z Koniem”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 10 – 11 sierp­nia 2019 roku w Kołaczycach na tere­nie Stadionu spor­to­we­go OSTOJA.

W ramach impre­zy roze­gra­ne zosta­ną nastę­pu­ją­ce zawo­dy:

  • Zawody zaprzę­go­we
  • Kwalifikacja do Mistrzostw Polski Koni rasy hucul­skiej
  • Konkurs sko­ków przez prze­szko­dy
  • Konkurs zaprzę­gów paro­kon­nych do „Kryształowej Kuli” PZHKH

Termin zgło­szeń wyłącz­nie na załą­czo­nym for­mu­la­rzu (w komu­ni­ka­cie OZHK Rzeszów) upły­wa 2 sierp­nia 2019 roku (pią­tek).

Hodowca i Jeździec