Aktualności

Kto z sędziów zagranicznych będzie sędziował WKKW na MPMK Strzegom 2019?

29 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić oso­bę, któ­ra już od 19 wrze­śnia dołą­czy do komi­sji sędziow­skiej WKKW pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni 2019 w Strzegomiu, swo­je doświad­cze­nia jeź­dziec­kie zdo­by­wa­ła w wyści­gach kon­nych.

Jane Tolley zwią­za­ła się z dys­cy­pli­ną WKKW, kie­dy pro­wa­dzi­ła klub, któ­ry przez ponad 25 lat szko­lił i wysy­łał na mię­dzy­na­ro­do­we are­ny jeźdź­ców i konie przy­go­to­wa­nych do współ­za­wod­nic­twa na pozio­mie olim­pij­skim! Jako jeź­dziec, wła­ści­ciel­ka koni i tre­ner wnio­sła cen­ny wkład do bran­ży jeź­dziec­kiej. Obecnie Jane sędziu­je pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów ujeż­dże­nio­wych oraz WKKW na całym świe­cie, mię­dzy inny­mi w Adelajdzie, Pau i Badmington czy Burghley.

Jane, cze­ka­my w Strzegomiu!

MPMK 2019 plakat

Hodowca i Jeździec