Aktualności

Kwalifikacja ogierów do treningu w ZT Książ

13 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

Informujemy, iż Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, w związ­ku z wyga­sze­niem ognisk zacho­ro­wań na wiru­so­we zapa­le­nie tęt­nic u koni (EVA), pod­jął decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej w dniach 11 – 12 wrze­śnia 2019 r. oraz 60-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go. Szczegółowy pro­gram kwa­li­fi­ka­cji zosta­nie poda­ny w oddziel­nym komu­ni­ka­cie.

Jednocześnie przy­po­mi­na­my, iż w związ­ku ze zmia­ną ter­mi­nu kwa­li­fi­ka­cji ule­ga rów­nież zmia­nie ter­min opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Właściciele ogie­rów zobli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 30 sierp­nia 2019 r. opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 400 zł w przy­pad­ku mikro‑, małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz 800 zł w przy­pad­ku dużych przed­się­biorstw za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do ZT. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra do ZT”. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję (bez wzglę­du na przy­czy­nę) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na nie będzie zwra­ca­na.

UWAGA!!! Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 30 sierp­nia 2019 r. W takim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 800 zł w przy­pad­ku mikro‑, małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz 1600 zł w przy­pad­ku dużych przed­się­biorstw i musi być wpła­co­na naj­póź­niej do 6 wrze­śnia 2019 r. do godz. 14:00 (decy­du­je data zaksię­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpła­ty). Zgłoszenia i/lub wpła­ty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne.
Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji.

Prosimy o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji hodow­com oraz śle­dze­nie komu­ni­ka­tów na stro­nach inter­ne­to­wych PZHK oraz OZHK/WZHK.

Hodowca i Jeździec