Aktualności

Program kwalifikacji ogierów do treningu w ZT Książ 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do 60-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go w ZT Książ.

11 września (środa) – godz. 13:00

 1. Identyfikacja, bada­nie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym) oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).

12 września (czwartek) – godz. 8:00

 1. Prezentacja w ręku
  Ogiery oce­nia­ne będą przez Komisję na pły­cie w pozy­cji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trój­ką­cie. Aby ogier został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu musi zostać zbo­ni­to­wa­ny na mini­mum 78 pkt.
 2. Sprawdzenie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu – po zakoń­cze­niu oce­ny na pły­cie, w przy­pad­ku złych warun­ków pogo­do­wych oprzę­ga­nie odbę­dzie się na hali
  Ogier musi dać zaprząc się do brycz­ki przez nie wię­cej niż 3 oso­by, po czym ruszyć stę­pem, kłu­sem i zatrzy­mać się. Ogier bez opo­ru musi cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki, pod­cią­ga­nie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne. Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Komisję.
  Podczas pre­zen­ta­cji w ręku oraz kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we.
  Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.
  Sprawdzenia stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra doko­nu­je Kierownik Zakładu w obec­no­ści człon­ka Komisji.

UWAGA!
Ogier, któ­ry nie speł­nia któ­re­goś z ww. wymo­gów, nie będzie przy­ję­ty do Zakładu Treningowego.

W celu zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­nia się cho­rób zakaź­nych i ochro­nie zdro­wia koni pro­si­my rów­nież o zapo­zna­nie się z zale­ce­nia­mi wte­ry­na­ryj­ny­mi, któ­re będą obo­wią­zy­wa­ły przy przyj­mo­wa­niu ogie­rów na kwa­li­fi­ka­cję do ZT Książ:

ZT Książ 2019 – zale­ce­nia wete­ry­na­ryj­ne przy kwa­li­fi­ka­cji

pobierz ten doku­ment

Hodowca i Jeździec