Aktualności

Jak to było w Strzegomiu, czyli MPMK 2019

27 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

W nie­dzie­le 22 wrze­śnia 2019 r. zakoń­czy­ły się kolej­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Już dru­gie, któ­re w Morawie pod Strzegomiem, w ośrod­ku Stragona zgro­ma­dzi­ły zawod­ni­ków, konie, ich wła­ści­cie­li i hodow­ców oraz przy­cią­gnę­ły wszyst­kich, któ­rzy chcie­li zoba­czyć już dziś, to co może się dziać jutro na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych czwo­ro­bo­kach, par­ku­rach i kro­sach.

W tym roku do MPMK zakwa­li­fi­ko­wa­ło się nie­mal 200 koni, a to ozna­cza, że licz­ba ta wzro­sła w sto­sun­ku do minio­nych Mistrzostw. Rośnie tak­że prze­wa­ga – i to w każ­dej dys­cy­pli­nie – star­tu­ją­cych koni hodow­li pol­skiej nad zagra­nicz­ny­mi. Patrzymy z opty­mi­zmem na tę ten­den­cją.

W 2019 mie­li­śmy rów­nież rekor­dzi­stów – Stadnina Koni Nad Wigrami przy­je­cha­ła aż z 14 koń­mi, zaś Agro-Handel z 6!

W tym obra­zie malo­wa­nym jasny­mi bar­wa­mi zabra­kło jed­ne­go, BARDZO WAŻNEGO ele­men­tu – obec­no­ści więk­szej licz­by wła­ści­cie­li i hodow­ców star­tu­ją­cych w MPMK koni. Szanowni Państwo, to wyda­rze­nie jest dla WAS! Wasze konie nie zna­la­zły się na niej przy­pad­kiem, zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne, ponie­waż na zawo­dach poprze­dza­ją­cych wrze­śnio­we Mistrzostwa wyka­za­ły się umie­jęt­no­ścia­mi i poten­cja­łem, co prze­ło­ży­ło się na wyni­ki, będą­ce dro­gą na naj­waż­niej­szą impre­zę hodowlano-sportową. Wiele z nich potwier­dzi­ło je tak­że w Strzegomiu. To powód do rado­ści i wła­śnie nią war­to się dzie­lić z inny­mi, w gro­nie hodow­ców, wła­ści­cie­li, zawod­ni­ków i tre­ne­rów pod­czas MPMK. Mamy nadzie­ję, że za rok może­my na Was liczyć.

4 dni zma­gań, ponad 30 kon­kur­sów, mnó­stwo kibi­ców żywo zain­te­re­so­wa­nych star­ta­mi koni – to napa­wa nadzie­ją, że zna­cze­nie Mistrzostw Polski Młodych Koni rośnie i wra­ca­ją one do kalen­da­rzy wła­ści­cie­li, hodow­ców i zawod­ni­ków jako ter­min, w któ­rym koniecz­nie trze­ba się poja­wić w Strzegomiu. Następne już za rok.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi i obej­rze­nia kil­ku zdjęć z Mistrzostw. Już wkrót­ce na naszej stro­nie będzie moż­na obej­rzeć gale­rię zdjęć ze Strzegomia. Natomiast w jesien­nym nume­rze Hodowcy i Jeźdźca (po 15 paź­dzier­ni­ka) będzie moż­na prze­czy­tać wywia­dy z zagra­nicz­ny­mi sędzia­mi, któ­rzy pod­czas MPMK oce­nia­li konie. Sędziowie scha­rak­te­ry­zu­ją dla nas naj­lep­sze konie z każ­dej kla­sy.

fot. Ewa Jakubowska

 

Hodowca i Jeździec