Aktualności

Kwalifikacje WKKW do MPMK 2019

11 września 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Przedstawiamy zesta­wie­nie z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09.

W kwe­stii for­mal­nej przy­po­mi­na­my, że wszyst­kie konie któ­re mają wystar­to­wać w MPMK muszą zostać ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK oraz zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK a ich wła­ści­cie­le powin­ni wypeł­nić oświad­cze­nie MŚP/DP (w załącz­ni­ku).

Plik dostęp­ny jest na pod­stro­nie z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi MPMK 2019.
Kolor zie­lo­ny ozna­cza zakwa­li­fi­ko­wa­ne konia do MPMK pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, czer­wo­ny ozna­cza brak infor­ma­cji lub nie­moż­ność star­tu.

W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber:

  • mailo­wy: cuber@pzhk.pl
  • tele­fo­nicz­ny: 503 – 123-654 lub 22 628 – 03-61.

MPMK 2019 plakat

Hodowca i Jeździec