Aktualności

MPMK 2019 zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii

12 września 2019 · Kategoria: MPMK, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w związ­ku z sytu­acją zoo­epi­de­mio­lo­gicz­ną w Polsce, świa­dec­two powia­to­we­go leka­rza wete­ry­na­rii zosta­nie zastą­pio­ne przez bada­nie wete­ry­na­ryj­ne wszyst­kich koni star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni 2019 przed wjaz­dem na teren staj­ni. Jednocześnie infor­mu­je­my, że staj­nie będą otwar­te od śro­dy, 18.09.2019 (od godz. 8:00). Lekarz zawo­dów będzie peł­nił dyżur w godz. 8:00 – 22:00. Nie ma moż­li­wo­ści przy­jaz­du poza powyż­szy­mi godzi­na­mi.

MPMK 2019 plakat

Hodowca i Jeździec