Aktualności

Konferencja dot. kampanii „Produkt polski”

13 września 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ogłoszenia, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi z kon­fe­ren­cji pra­so­wej jaka odby­ła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a któ­ra doty­czy­ła uru­cha­mia­nej kam­pa­nii „Kupuj świa­do­mie – Produkt pol­ski”.

Produkt polski
www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

W konferencji wzięli udział:

  1. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Daniel Obajtek – Prezes PKN Orlen
  3. Krzysztofa Kowa – Prezes Krajowej Spółki Cukrowej
  4. Grzegorz Pięta – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Warto obej­rzeć mate­riał nie tyl­ko po to by zapo­znać się ze sta­no­wi­skiem ww. osób w tej spra­wie, ale przede wszyst­kim dla­te­go że każ­dy z nas jest kon­su­men­tem i każ­dy z nas podej­mu­je decy­zje zaku­po­we. Warto zwró­cić uwa­gę na sieć wza­jem­nych powią­zań pomię­dzy naszy­mi codzien­ny­mi decy­zja­mi zaku­po­wy­mi a roz­wo­jem kra­ju, lokal­nym budże­tem, zyska­mi kra­jo­wych firm, wpły­wie na ochro­nę śro­do­wi­ska, czas trans­por­tu spo­ży­wa­nej żyw­no­ści itp.

Skrót i pod­su­mo­wa­nie kon­fe­ren­cji na stro­nie MRiRW.

Materiał wideo z konferencji:

Hodowca i Jeździec