Aktualności

Wojciech Fabiński nie żyje

30 września 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski świat hodow­li koni spor­to­wych i jeź­dziec­twa stra­cił pasjo­na­ta, fachow­ca i filan­tro­pa. Odszedł od nas Pan Wojciech Fabiński – twór­ca jed­nej z naj­więk­szych pry­wat­nych, pol­skich stad­nin koni spor­to­wych – Nad Wigrami. Stworzył nowo­cze­sną stad­ni­nę z kil­ku­dzie­się­cio­ma kla­cza­mi stad­ny­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi nowo­cze­sne, świa­to­we linie, inse­mi­no­wa­ny­mi nasie­niem naj­lep­szych repro­duk­to­rów sko­ko­wych.

Zdjęcie portretowe Wojciecha Fabińskiego

fot. Jan Fabiński

Zdawał sobie spra­wę, że hodow­la nie może ist­nieć bez zaple­cza wete­ry­na­ryj­ne­go i spor­to­we­go. Oznaczało to koniecz­ność stwo­rze­nia na miej­scu nowo­cze­snej kli­ni­ki roz­ro­du z powszech­nym w tej stad­ni­nie embrio­trans­fe­rem oraz koniecz­ność spraw­dza­nia mate­ria­łu hodow­la­ne­go, nie tyl­ko w sko­kach luzem, ale tak­że w rywa­li­za­cji spor­to­wej, już na par­ku­rach.

Jego marze­niem był start pol­skie­go zawod­ni­ka na koniu pol­skiej hodow­li na Igrzyskach Olimpijskich. Polaka i konia z pol­skim pasz­por­tem. Wszystko, co pol­skie było dla p. Wojciecha Fabińskiego nad wyraz cen­ne. Zatrudniał fachow­ców z Polski i zza gra­ni­cy, obser­wo­wał świat sko­ko­wy Holandii, Belgii, Francji czy Niemiec. Chciał poka­zać, że Polak potra­fi. Wspominając tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w naj­star­szej gru­pie wie­ko­wej nale­ży pod­kre­ślić, że dwie kla­cze jego hodow­li – CordobaClaudia to z pew­no­ścią konie wybit­ne, zaś kolej­ny koń z tej stad­ni­ny – Essex dosia­da­ny przez Faye Schoch ze Szwajcarii mimo mło­de­go wie­ku 7 lat roz­po­czął już mię­dzy­na­ro­do­wą karie­rę. Wspominając postać p. Wojciecha nie wol­no pomi­nąć tego co zro­bił dla miej­sco­wej mło­dzie­ży – zało­żył dla nich szkół­kę jeź­dziec­ką oraz uczył ich języ­ka angiel­skie­go, a wszyst­ko to pro publi­co bono.

Wierzymy, że jego dzie­ło będzie kon­ty­nu­owa­ne i następ­ne poko­le­nia koni uro­dzo­nych w Stadninie Koni Nad Wigrami zoba­czy­my nie tyl­ko na pol­skich, ale tak­że zagra­nicz­nych par­ku­rach.

Rodzinie i Bliskim p. Wojciecha Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia.

Hodowca i Jeździec