Aktualności

MPMK koni 6‑letnich w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi odwołane

1 października 2019 · Kategoria: MPMK, ·

Polski Związek Hodowców Koni wraz z orga­ni­za­to­rem infor­mu­ją, że z powo­du bra­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści zgło­szeń Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w kate­go­rii koni 6 let­nich zosta­ją odwo­ła­ne.

Według pla­nu roz­gry­wa­ne będą Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi dla koni 4 let­nich i 5 let­nich, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec