Studia podyplomowe na UP we Wrocławiu

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzone są dwa kierunki dwusemestralnych studiów podyplomowych związanych z hodowlą i użytkowaniem koni. Celem studiów podyplomowych „Hodowla Koni i Jeździectwo” jest podnoszenie kwalifikacji właścicieli koni uznających utrzymanie i użytkowanie koni z zachowaniem ich dobrostanu, oraz szkolenie w zakresie sędziowania konkursów jeździeckich. Celem studiów „Naukowe podstawy treningu koni” jest podnoszenie kwalifikacji jeźdźców i instruktorów oraz właścicieli ośrodków hippicznych, dla doskonalenia treningu koni uwzględniającego konieczność porozumienia międzygatunkowego.

Do prowadzenia wykładów i ćwiczeń zapraszani są pracownicy naukowi Uniwersytetów oraz licencjonowani sędziowie i trenerzy Polskiego Związku Jeździeckiego oraz specjaliści Polskiego Związku Hodowców Koni. Niektóre zajęcia odbywają się podczas konferencji z udziałem wykładowców zagranicznych. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach hodowlanych i jeździeckich, w Polsce i Niemczech. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz uzyskania uprawnień rolniczych.

Nabór na kolejną edycję obu kierunków studiów (luty 2020 – luty 2021).

Rekrutacja trwa do 20.11.2019. Koszt kolejnej edycji studiów – 6000 zł za każdy z kierunków, płacone w dwóch ratach. Bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Bezpośredni kontakt:

Więcej informacji:

Dla osób zainteresowanych dodatkowa informacja odnośnie finansowania studiów podyplomowych:

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w postaci kursów lub studiów podyplomowych reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek, o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Dofinansowanie przysługuje pracownikom oraz pracodawcom, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem lub branżą (tzw. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego).

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

  • Dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 zatrudnionych pracowników) – 100% dofinansowania.
  • Pozostałe firmy – 80% dofinansowania.
  • Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Przewiń do góry