Aktualności

Studia podyplomowe na UP we Wrocławiu

8 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pro­wa­dzo­ne są dwa kie­run­ki dwu­se­me­stral­nych stu­diów pody­plo­mo­wych zwią­za­nych z hodow­lą i użyt­ko­wa­niem koni. Celem stu­diów pody­plo­mo­wych „Hodowla Koni i Jeździectwo” jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji wła­ści­cie­li koni uzna­ją­cych utrzy­ma­nie i użyt­ko­wa­nie koni z zacho­wa­niem ich dobro­sta­nu, oraz szko­le­nie w zakre­sie sędzio­wa­nia kon­kur­sów jeź­dziec­kich. Celem stu­diów „Naukowe pod­sta­wy tre­nin­gu koni” jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji jeźdź­ców i instruk­to­rów oraz wła­ści­cie­li ośrod­ków hip­picz­nych, dla dosko­na­le­nia tre­nin­gu koni uwzględ­nia­ją­ce­go koniecz­ność poro­zu­mie­nia mię­dzy­ga­tun­ko­we­go.

Do pro­wa­dze­nia wykła­dów i ćwi­czeń zapra­sza­ni są pra­cow­ni­cy nauko­wi Uniwersytetów oraz licen­cjo­no­wa­ni sędzio­wie i tre­ne­rzy Polskiego Związku Jeździeckiego oraz spe­cja­li­ści Polskiego Związku Hodowców Koni. Niektóre zaję­cia odby­wa­ją się pod­czas kon­fe­ren­cji z udzia­łem wykła­dow­ców zagra­nicz­nych. Zajęcia pro­wa­dzo­ne są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybra­nych ośrod­kach hodow­la­nych i jeź­dziec­kich, w Polsce i Niemczech. Zaliczenie stu­diów odby­wa się na pod­sta­wie udzia­łu słu­cha­czy w zaję­ciach i napi­sa­niu pra­cy dyplo­mo­wej. Studia koń­czą się egza­mi­nem komi­syj­nym, któ­re­go zda­nie upraw­nia do otrzy­ma­nia świa­dec­twa ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych oraz uzy­ska­nia upraw­nień rol­ni­czych.

Nabór na kolejną edycję obu kierunków studiów (luty 2020 – luty 2021).

Rekrutacja trwa do 20.11.2019. Koszt kolej­nej edy­cji stu­diów – 6000 zł za każ­dy z kie­run­ków, pła­co­ne w dwóch ratach. Bieżące infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Bezpośredni kontakt:

  • kie­row­nik stu­diów dr. hab. inż. Ewa Jodkowska, prof. ndzw., e‑mail: ewa.jodkowska@upwr.edu.pl, tel. 601 – 696-727
  • lub sekre­tarz stu­diów dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska e‑mail: kaczkowska@manes.pl, tel. 517 – 221-660.

Więcej informacji:

Dla osób zainteresowanych dodatkowa informacja odnośnie finansowania studiów podyplomowych:

Finansowanie kosz­tów kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­cy w posta­ci kur­sów lub stu­diów pody­plo­mo­wych regu­lu­je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w spra­wie przy­zna­wa­nia środ­ków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca zain­te­re­so­wa­ny uzy­ska­niem środ­ków na finan­so­wa­nie kosz­tów kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­cy skła­da wnio­sek, o dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go w powia­to­wym urzę­dzie pra­cy, wła­ści­wym ze wzglę­du na sie­dzi­bę pra­co­daw­cy albo miej­sce pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści.

Dofinansowanie przy­słu­gu­je pra­cow­ni­kom oraz pra­co­daw­com, któ­rzy chcą pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje zwią­za­ne bez­po­śred­nio z wyko­ny­wa­nym zawo­dem lub bran­żą (tzw. wspar­cie zawo­do­we­go kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go).

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

  • Dla mikro­przed­się­biorstw (do 10 zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków) – 100% dofi­nan­so­wa­nia.
  • Pozostałe fir­my – 80% dofi­nan­so­wa­nia.
  • Kwota przy­zna­na na szko­le­nia dla jed­ne­go pra­cow­ni­ka nie może prze­kro­czyć w danym roku 300% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia.

Szczegółowe infor­ma­cję moż­na uzy­skać w każ­dym powia­to­wym urzę­dzie pra­cy na tere­nie woje­wódz­twa wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści.

Hodowca i Jeździec