Aktualności

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej – Antoniów, 19.10.2019

10 września 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi – biu­ro w Bogusławicach ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w miej­sco­wo­ści Antoniów gm. Kodrąb (woj. łódz­kie) w dniu 19.10.2019 r. w gospo­dar­stwie Państwa Andrzeja i Danuty Rutów.

Zgłoszenia koni do próby:

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie tj.: 13.10.2019 wyłącz­nie w for­mie pisem­nej do biu­ra OZHK w Łodzi – Bogusławice

  • na maila: ozhklodz@o2.pl
  • lub pocz­tą zwy­kłą na adres:
    Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi – biu­ro w Bogusławicach
    Bogusławice 58, 97 – 320 Wolbórz

Szczegółowe infor­ma­cje oraz pro­po­zy­cje dostęp­ne są na stro­nie OZHK w Łodzi.

Hodowca i Jeździec