Aktualności

Konferencja jeździecka

10 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zapraszamy na Konferencję Jeździecką, któ­ra odbę­dzie się na tere­nie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w dniach 12 – 13.10.2019.

Źródło: www.torpartynice.pl

Poniżej pre­zen­tu­je­my szcze­gó­ło­wy pro­gram, a wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.torpartynice.pl

Sobota

1000 – 1140
dr Sue Dyson

Wykrywanie kula­wi­zny – zna­cze­nie pró­by pod jeźdź­cem w wykry­wa­niu kula­wizn

Co to jest kula­wi­zna?

 • Ocena ruchu konia w ręku, na lon­ży i pod jeźdź­cem.
 • Znaczenie oce­ny konia w ruchu, w stę­pie, kłu­sie i galo­pie.
 • Chody robo­cze vs. cho­dy zebra­ne.
 • Szczególne ruchy.
 • Przekątna, na któ­rej sia­da jeź­dziec.
1140 – 1220

Przerwa na kawę

1220 – 1350
dr Sue Dyson

Czynniki mogą­ce wpły­wać na kula­wi­znę:

 • Dopasowanie sio­dła.
 • Jeździec (jego waga, umie­jęt­no­ści, rów­no­wa­ga).
 • Napięcie wodzy.
 • Pozycja gło­wy i szyi.

Czynniki mogą­ce wska­zy­wać na kula­wi­znę:

 • Zachowanie.
 • Przekrzywianie ogo­na.
 • Zsuwanie się sio­dła.
1350 – 1500

Obiad

1500 – 1630
dr Karin Leibbrandt

Współczesny koń spor­to­wy

 • Hipermobilność.
 • Topline syn­dro­me.
 • Zdrowa powięź.
1630 – 1700

Przerwa na kawę

1700 – 1800
dr Sue Dyson

Jak konie przy­sto­so­wu­ją się do kula­wi­zny:

 • Zmniejszenie zakre­su ruchu grzbie­tu.
 • Zmniejszony impuls i zaan­ga­żo­wa­nie tyl­nych koń­czyn.
 • Nierówne napię­cie na wodzach.
 • Zmiana w usta­wie­niu szyi.

Niedziela

900 – 1030
dr Karin Leibbrandt

Znaczenie tre­nin­gu dla zdro­wia i dobro­sta­nu konia

 • Zdrowa posta­wa (pod jeźdź­cem).
 • Jak wro­dzo­ne skrzy­wie­nie może powo­do­wać kula­wi­znę?
 • Przezwyciężanie wro­dzo­ne­go skrzy­wie­nia.
 • Jak roz­po­cząć tre­ning w ręku, w celu uzy­ska­nia rów­no­wa­gi wer­ty­kal­nej?
1030 – 1110

Przerwa na her­ba­tę

1110 – 1240
Tessa Roos MSc

Postawa jeźdź­ca

 • Ćwiczenia poza sio­dłem popra­wia­ją­ce świa­do­mość i sta­bil­ność.
 • Wzajemny wpływ konia i jeźdź­ca.
 • Znaczenie sio­dła.
1240 – 1400

Przerwa na lunch

1400 – 1500
Tessa Roos MSc

Budowanie zrów­no­wa­żo­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go dosia­du jeźdź­ca

 • Stabilność.
 • Korzyści z pozy­cji „do przo­du”.
 • Równowaga jeźdź­ca w cza­sie tre­nin­gu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go.
1500 – 1530

Przerwa na kawę

1530 – 1700
dr Karin Leibbrandt

Równowaga wer­ty­kal­na

 • Trenowanie oka.
 • Jak roz­po­cząć tre­ning pod sio­dłem w celu uzy­ska­nia rów­no­wa­gi wer­ty­kal­nej?
1700

Zakończenie

Hodowca i Jeździec