Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZHKP

14 października 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe, · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich zapra­sza­my człon­ków Związku oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku, któ­re odbę­dzie się w dniu 16 listo­pa­da 2019 r. (sobo­ta) o godz. 11:00 w sie­dzi­bie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, w Warszawie, ul. Hoża 66/68, sala 415, IV pię­tro, o godzi­nie 11:00.

Prosimy o potwier­dze­nie swo­jej obec­no­ści do dnia 13 listo­pa­da 2019 r. Osoba do kon­tak­tu: Patrycja Wojciechowska (e‑mail: ksiegi@pzhk.pl lub tel. 22 628 – 03-61).

walne-zebranie-ZHKP-2019-zaproszenie

Pobierz zapro­sze­nie

Hodowca i Jeździec