Aktualności

Finał Kryształowej Kuli już po raz drugi w Poznaniu

25 listopada 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, · Rasa:

Już po raz dru­gi pod­czas Cavaliady Poznań roze­gra­ne zosta­ną fina­ło­we zawo­dy o Kryształową Kulę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w powo­że­niu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi koni tej rasy.

Ekipy wyło­nio­ne w pię­ciu kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych wal­czy­ły zawzię­cie o to zaszczyt­ne tro­feum. Rok temu, z ini­cja­tyw­ny Mieczysława Janczyka – pre­ze­sa PZHKH, zno­we­li­zo­wa­no regu­la­min i zde­cy­do­wa­no, że czte­ry naj­lep­sze eki­py z ran­kin­gu wal­czyć będą w zawo­dach fina­ło­wych, któ­re odbę­dą się pod­czas Cavaliady Poznań.

W tym roku w Poznaniu zoba­czy­my 6 zaprzę­gów. Pierwsze star­cie roze­gra się przed połu­dniem w pią­tek, zaś finał w połu­dnie w nie­dzie­lę. Emocji nie zabrak­nie, zapra­sza­my na Arenę B (pią­tek – 10:15, nie­dzie­la – 12:45)!

Adam Malmuk i Rafał Dąbkowski, konie Peira i Wieruszka
fot. Anna Deszczyńska
Hodowca i Jeździec