Aktualności

PZHK w Poznaniu – zapraszamy na Cavaliadę!

25 listopada 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Już w naj­bliż­szy czwar­tek w Poznaniu roz­pocz­nie się jak co roku Cavaliada Tour. W sto­li­cy Wielkopolski star­tu­ją naj­le­piej zna­ne wśród miło­śni­ków koni zawo­dy, któ­re będą mia­ły 4 odsło­ny – w Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Warszawie.

Od 28 listo­pa­da mamy przy­jem­ność zapro­sić Państwa na nasze sto­isko, któ­re znaj­do­wać się będzie w hali nr 6. Przez 4 dni będzie­cie mogli Państwo spo­tkać się z pra­cow­ni­ka­mi Polskiego Związku Hodowców Koni i poroz­ma­wiać z nimi na inte­re­su­ją­ce Was tema­ty.

Na sto­isku będzie moż­na tak­że wypeł­nić zgło­sze­nie ogie­ra lub ogie­rów do kata­lo­gu Stanówka, któ­ry co roku przy­go­to­wy­wa­ny jest przez kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec.

Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał dla Państwa tak­że ofer­tę cie­ka­wych ksią­żek i wydaw­nictw, któ­re będzie moż­na zaku­pić w Poznaniu.

Wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy­go­to­wa­li­śmy dla Państwa tak­że poka­zy, któ­re będzie moż­na obej­rzeć już od piąt­ku – w tym roku pra­gnie­my prze­ko­nać wszyst­kich, że konie oprócz wszyst­kie­go mogą dać nam oka­zję do wspa­nia­łej zaba­wy.

Tradycją sta­ło się już, że pod­czas Cavaliady w Poznaniu odby­wa się czem­pio­nat koni ras szla­chet­nych w sko­kach luzem. Nie ina­czej będzie w tym roku. Zapraszamy w sobo­tę, 30 listo­pa­da o godzi­nie 12:15 do pawi­lo­nu 7A na Arenę B.

Już wkrót­ce wię­cej infor­ma­cji.

iii-ogolnopol-czemp-ras-szlach-skoki-luzem-katalog

Hodowca i Jeździec