Aktualności

Spotkanie przedstawicieli organizacji hodowlanych z Pełnomocnikiem MRiRW ds. ochrony zwierząt

5 sierpnia 2020 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Dnia 26 czerwca 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Wojciecha Alberta Kurkowskiego na Pełnomocnika ds. ochrony zwierząt.

Pełnomocnik ma m.in. opiniować projekty aktów prawnych w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt oraz analizować funkcjonowanie przepisów w tym zakresie. Ma też współpracować z organizacjami społecznymi, z organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, a także promować pozytywne zachowania wobec zwierząt. 29 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie Pełnomocnika z przedstawicielami związków i stowarzyszeń hodowców zwierząt gospodarskich, w którym uczestniczyli także przedstawiciele PZHK.

Wszyscy przedstawiciele organizacji hodowlanych wskazali na wstępie na ścisły związek między zapewnieniem zwierzętom jak najlepszych warunków do życia a wynikami produkcyjnymi. Bez tego hodowla zwierząt jest nie tylko wątpliwa etycznie, ale też nie ma sensu ekonomicznego. Każdy hodowca chroni więc swoje zwierzęta, tylko kto ochroni hodowców? Większa część spotkania z Pełnomocnikiem koncentrowała się właśnie na tym zagadnieniu, a konkretnie na artykule 7 Ustawy o ochronie zwierząt mówiącym o możliwości czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi nieodpowiednio traktowanego zwierzęcia. Szczególnie bulwersujący jest zapis o możliwości odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi przez upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Przytaczano przykłady szkoleń takich przedstawicieli trwające 2 dni, jakby nie było w Polsce setek zootechników kończących co roku studia z wiedzą o potrzebach zwierząt! Wnioskowano zaskarżenie tego zapisu umożliwiającego ingerencję w chronione przecież prawo własności. Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. ochrony zwierząt notował sugestie uczestników spotkania, obiecując prace nad regulacjami prawnymi oraz wskazując na konieczność pogodzenia racji hodowców/właścicieli zwierząt i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Hodowca i Jeździec