Selekcja

ZT 2011

 

Przedstawiamy ter­mi­ny nabo­rów oraz prób dziel­no­ści, a tak­że zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ras szla­chet­nych do tre­nin­gu w ZT w sezo­nie 2011.

2011
Ogiery Miejsce Katalog Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
ras szla­chet­nych
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Gniezno pobierz 17
czerw­ca
pobierz 26
wrze­śnia
pobierz
gale­ria
ras szla­chet­nych – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice pobierz 20 – 21
czerw­ca
pobierz 27 – 28
wrze­śnia
pobierz
fil­my
rasy ślą­skiej
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ pobierz 9
sierp­nia
pobierz 7 – 8
paź­dzier­ni­ka
pobierz
gale­ria
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec