REGULAMIN
przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji)
ogierów zimnokrwistych oraz arden polski

 1. W ocenie mogą brać udział ogiery zgłoszone przez właścicieli do OZHK/WZHK spełniające wymogi programu hodowli dla polskich koni zimnokrwistych lub arden polski.
 2. Organizator ma obowiązek przygotowania katalogu z kartami ogierów oraz z zamieszczonym „Regulaminem przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji) ogierów zimnokrwistych oraz arden polski”. Wstępna bonitacja oraz wstępne pomiary nie są umieszczane w katalogu.
 3. Ogiery w katalogu należy zamieścić według ras i typów, tj. sokólskie, sztumskie, pkz, ardeńskie, importowane.
 4. Ogiery, które:
  • nie zostały wstępnie zakwalifikowane do aukcji przez inspektora OZHK/WZHK,
  • nie były wcześniej poddane selekcji,
  • nie uzyskały minimum bonitacyjnego na wcześniejszej aukcji
  są wpisywane na końcu katalogu z odpowiednią adnotacją.
 5. Oceniane mogą być ogiery dwuletnie urodzone do 31 lipca lub starsze.
 6. Każdy ogier przedstawiany do oceny na aukcji powinien wcześniej przejść minimum jeden przegląd selekcyjny przez inspektora OZHK/WZHK w wieku min. 20 m-cy.
 7. Komisja Oceny składa się z min. trzech sędziów, w tym minimum jednego członka Komisji Księgi Stadnej. Pomiary ogiera (wysokość w kłębie, obwód klatki piersiowej obwód nadpęcia,) mogą być przeprowadzane przez inspektora OZHK/WZHK w gospodarstwie u hodowcy w trakcie ostatniego przeglądu selekcyjnego, nie wcześniej niż 30 dni przed aukcją. W przypadku wątpliwości komisja ma prawo dokonać pomiarów ogiera podczas aukcji. W przypadku braku wymiarów Komisja lub wyznaczony Inspektor OZHK/WZHK zmierzy ogiery podczas aukcji.
 8. Komisja oceny pracuje samodzielnie. Podczas oceny przy komisji może przebywać jedynie asystent, który wypełnia karty oceny. Wyjątek mogą stanowić inspektorzy OZHK/WZHK przygotowujący się do egzaminu na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg, których obecność została wcześniej zgłoszona i zaakceptowana przez Komisję.
 9. Organizator, ma obowiązek zapewnić Komisji Oceny oraz asystentom bezpieczne, oddzielone od publiczności miejsce:
  a. o twardym podłożu do mierzenia ogierów oraz oceny ruchu (beton, asfalt, kostka itp.),
  b. do pracy podczas oceny ogierów.
 10. Ogiery do pomiarów oraz oceny na płycie należy przyprowadzać w ogłowiu skórzanym ze zwykłym wędzidłem oraz skórzanymi wodzami.
 11. Ogiery na aukcji muszą być starannie wypielęgnowane. tj. sierść wyczyszczona, grzywa oraz ogon wyczesane, kopyta zadbane, czyste.
 12. Ogiery na placu poddawane są ocenie w pozycji zootechnicznej „na stój” oraz w ruchu po trójkącie. Właściciel ma prawo dwukrotnie pokazać ogiera w stępie oraz kłusie, a na życzenie Komisji Oceny może pokazać ogiera trzeci raz. Ogiera pokazują max. 2 osoby – prezenter i pomocnik. Do poganiania może służyć jedynie bat. Zabronione jest używania torebek foliowych, butelek i innych przedmiotów, które płoszą ogiera. Zaleca się, aby ogier był prowadzony przez prezentera w kasku na głowie.
 13. W przypadku, gdy ogier zachowuje się agresywnie Komisja Oceny ma prawo odmówić oceny.
 14. Komisja Oceny może odmówić oceny ogiera, jeżeli nie są spełnione warunki określone w pkt 10 i 11 oraz w przypadku niedopuszczalnego zachowania właściciela lub prezentera, tj. krzyków, wyzwisk, brutalnego zachowania wobec konia, niewłaściwego zachowania wobec Komisji Oceny oraz pozostałych osób.
 15. Komisja Oceny ma prawo przerwać ocenę ogierów w przypadku niewłaściwego, niedopuszczalnego zachowania osób postronnych.
 16. Organizator może przyznać tytuły honorowe czempiona oraz wiceczempionów najwyżej ocenionym koniom polskiej hodowli.
 17. Podczas oceny asystent Komisji Oceny wypełnia karty oceny ogierów. Kserokopię karty właściciel otrzymuje od OZHK/WZHK/PZHK po aukcji (wysyłka listem poleconym w ciągu 7 dni od daty aukcji).
 18. Właściciel ogiera, który ma wątpliwości co do przedstawionego przez Komisję wyniku oceny, może poprosić Przewodniczącego Komisji Oceny o wyjaśnienia, jednak nie wcześniej jak po ocenie wszystkich ogierów.
 19. W przypadku stwierdzenia u ogiera kulawizny bądź nieregularności w chodzie, Komisja odstępuje od oceny, a właściciel po ustaniu nieprawidłowości ruchowych konia może przedstawić ogiera do oceny na kolejnej aukcji.
 20. Jeżeli ogier na aukcji nie uzyska minimum bonitacyjnego kwalifikującego do wpisu do księgi może stanąć przed Komisją Oceny po min. 3 miesiącach.
 21. Pierwszą ocenę ogiera na aukcji właściciel opłaca według standardowej opłaty OZHK/WZHK. Kolejne kwalifikacje tego samego ogiera, który nie uzyskał minimum bonitacyjnego objęte są dodatkową opłatą zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT zamieszczonym na stronie www.pzhk.pl.
 22. Wyniki ogierów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wprowadzane do bazy wraz z bonitacją, wymiarami, dniem i miejscem kwalifikacji oraz w przypadku braku zgody na wpis do księgi z podaniem przyczyny odmowy wpisu.
 23. Udział ogiera w wiosennej aukcji należy zgłosić na formularzu „Wniosek zgłoszenia ogiera na wiosenną aukcję” przesłanym do PZHK wraz z potwierdzeniem opłaty zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT zamieszczonym na stronie www.pzhk.pl. w terminie do końca lutego. Opłata nie dotyczy ogierów dwuletnich, urodzonych po 31 lipca do końca roku kalendarzowego. Maksymalna liczba aukcji wiosennych w roku to 3 aukcje organizowane po 15 marca danego roku.
 24. Właścicielowi ogiera, który nie zgadza się z werdyktem Komisji Oceny, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydium Zarządu PZHK, po uiszczeniu stosownej opłaty, zgodnie z „Regulaminem określającym prawa i obowiązki hodowców koni uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni…”.
Scroll to Top