Dobrostan

PRZEPISY PRAWA

 

Ochrona zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie zwie­rząt
Dz.U. 1997 Nr 111 Poz. 724

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 mar­ca 2017 r. w spra­wie odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do posia­da­nia konio­wa­tych i opie­ki nad nimi

Dyrektywa Rady UE doty­czą­ca ochro­ny zwie­rząt hodow­la­nych
Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lip­ca 1998 r.

Konwencje Rady Europy doty­czą­ce ochro­ny zwie­rząt z uwzględ­nie­niem udzia­łu Polski

Minimalne warun­ki utrzy­my­wa­nia zwie­rząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i roz­wo­ju wsi z dnia 28 czerw­ca 2010 r. w spra­wie mini­mal­nych warun­ków utrzy­my­wa­nia gatun­ków zwie­rząt gospo­dar­skich innych niż te, dla któ­rych nor­my ochro­ny zosta­ły okre­ślo­ne w prze­pi­sach Unii Europejskiej.
Dz.U. 2010 Nr 116 Poz. 778 z dnia 30 czerw­ca 2010 r.

Minimalne warun­ki utrzy­my­wa­nia zwie­rząt – nowe­li­za­cja
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i roz­wo­ju wsi z dnia 10 wrze­śnia 2015 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie mini­mal­nych warun­ków utrzy­my­wa­nia gatun­ków zwie­rząt gospo­dar­skich innych niż te, dla któ­rych nor­my ochro­ny zosta­ły okre­ślo­ne w prze­pi­sach Unii Europejskiej.
Dz.U. 2015 Poz. 1516 z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Ochrona zwie­rząt pod­czas ich uśmier­ca­nia
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 wrze­śnia 2009 r. w spra­wie ochro­ny zwie­rząt pod­czas ich uśmier­ca­nia

Transport

Ochrona zwie­rząt pod­czas trans­por­tu
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grud­nia 2004 r. w spra­wie ochro­ny zwie­rząt pod­czas trans­por­tu i zwią­za­nych z tym dzia­łań oraz zmie­nia­ją­ce dyrek­ty­wy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz roz­po­rzą­dze­nie (WE) nr 1255/97

Wymagania wete­ry­na­ryj­ne przy prze­wo­zie i prze­miesz­cza­niu konio­wa­tych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu konio­wa­tych.
Dz.U. 2005 Nr 37 Poz. 334 z dnia 19 mar­ca 2005 r.

Inne przepisy

Pozostałe prze­pi­sy (doty­czą­ce iden­ty­fi­ka­cji, hodow­li, han­dlu, warun­ków wete­ry­na­ryj­nych i inne) moż­na zna­leźć na tej stro­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec