Aktualności

Ocena bonitacyjna ogierów po alternatywnych próbach dzielności

2 listopada 2009 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,,,,,,

PZHK pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie oce­ny boni­ta­cyj­nej ogie­rów ras szla­chet­nych, któ­re uzy­ska­ły mini­mum wyma­ga­ne do dopusz­cze­nia do roz­ro­du poprzez alter­na­tyw­ne pró­by dziel­no­ści (MPMK, sport, wyści­gi, raj­dy dłu­go­dy­stan­so­we). Najprawdopodobniej oce­na ta odbę­dzie się w SO Bogusławice, przy oka­zji pró­by dziel­no­ści kla­czy, w dniu 4 grud­nia 2009r. Zainteresowanych wła­ści­cie­li pro­si­my o prze­sy­ła­nie wnio­sków do biu­ra PZHK i przy­po­mi­na­my, że po potwier­dze­niu ter­mi­nu oce­ny, nale­ży uiścić opła­tę w wyso­ko­ści 100 zł na kon­to PZHK.

Hodowca i Jeździec