Aktualności

Jutro 8 odcinek „Galopu”

25 stycznia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

PZJ i TVP Sport zapra­sza­ją konia­rzy przed tele­wi­zo­ry! Jutro o godzi­nie 22:30 pre­mie­ra kolej­ne­go odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim m.in. na temat lon­żo­wa­nia, rela­cja z mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów ujeż­dże­nio­wych roze­gra­nych w Amsterdamie, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki dr Adama Wąsowskiego, infor­ma­cja doty­czą­ca akcji „SOS dla Stad” czy rzut okiem na pro­ces szko­le­nia joc­key­ów.

Sami odpo­wia­da­my za pozy­cję jeź­dziec­twa i spor­tów kon­nych w świe­cie mediów. Możemy ją popra­wić zasia­da­jąc 26 stycz­nia br. o godzi­nie 22:30 przed tele­wi­zo­ra­mi i włą­cza­jąc TVP Sport. Pamiętajmy - słup­ki oglą­dal­no­ści zale­żą od naszej świa­do­mej aktyw­no­ści!

Terminy powtór­ko­we:

  • śro­da, 27 stycz­nia, godz. 08:05
  • śro­da, 27 stycz­nia, godz. 19:45
  • sobo­ta, 30 stycz­nia, godz. 12:30
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec