Aktualności

Zaproszenie na seminarium

15 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony, · Rasa:

Zapraszamy na semi­na­rium dn. 25.01.2010 Kraków plac Szczepański 8, sala obrad I pię­tro (bli­sko ryn­ku i dwor­ca PKP)

…PERSPEKTYWY HODOWLI KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH TEJ RASY

Proponowany porzą­dek obrad:

Godz.: 10:15 – 12:00

  1. Przedstawienie oce­ny reali­za­cji pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej za okres 2005 – 2010, opra­co­wa­ne przez gru­pę robo­czą dzia­ła­ją­cą przy IZ-PIB Kraków.
  2. Perspektywy hodow­li koni rasy mało­pol­skiej w obrę­bie rasy zacho­waw­czej z uwzględ­nie­niem wyko­rzy­sta­nia wyho­do­wa­nej popu­la­cji.
  3. Przedstawienie nowych zasad obo­wią­zu­ją­cych w reali­za­cji kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy i ogie­rów ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zmian wpro­wa­dzo­nych do pro­gra­mu z dnia 20.10.2009.

Referuje przed­sta­wi­ciel Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Godz.: 12:00 – 12:20

  1. Stanowisko Zarządu Związku Hodowców’ Koni Małopolskich eo do wpro­wa­dzo­nych zasad reali­za­cji pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej.

Referuje pre­zes Krzysztof Kordalski Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich (czło­nek gru­py robo­czej).

Godz.: 12:20 – 12:45

  1. Przedstawienie sta­no­wi­ska i uchwal Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie wobec nowo wpro­wa­dzo­ne­go pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej (wyni­ka­ją­cych z wnio­sków zebra­nych z dys­ku­sji z hodow­ca­mi pro­wa­dzo­nych od sierp­nia 2009 wg. pisma IZ-PIB Kraków).

Referuje przed­sta­wi­ciel Polskiego Związku Hodowców Koni w W‑wie.

Przerwa godz. 12:45 – 13:00

Godz.: 13:00 – 13:30

  1. Oczekiwania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem w pro­gra­mach rol­no śro­do­wi­sko­wych PROW-2004 – 2006, PROW-2007 – 2013 warian­tów – pakie­tu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej, wobec rol­ni­ków – hodow­ców czy­li pod­sta­wo­wej stro­ny uczest­ni­czą­cej w reali­za­cji tego pro­gra­mu.

Referuje przed­sta­wi­ciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Godz.: 13:30 – 14:00

  1. Aktualne tren­dy w hodow­li i cho­wie koni wszech­stron­nie użyt­ko­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem koni rasy mało­pol­skiej i wyko­rzy­sta­nie ich w przy­szło­ści jako zwie­rząt gospo­dar­skich i w innych for­mach dzia­łal­no­ści.

Referuje przed­sta­wi­ciel Katedry Hodowli Koni UR w Krakowie.

Godz.: 14:00 – 14:30

  1. Koreferat odno­szą­cy się do wygło­szo­nych i przed­sta­wio­nych mate­ria­łów w powyż­szych punk­tach.

Referuje przed­sta­wi­ciel hodow­ców.

Godz.: 14:30 – 15:30

  1. Dyskusja i wol­ne wnio­ski.
  2. Przyjęcie sta­no­wi­ska wypra­co­wa­ne­go w trak­cie prze­bie­gu sym­po­zjum i gło­sów wyni­ka­ją­cych z dys­ku­sji – celem przed­sta­wie­nia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Markowi Sawickiemu do reali­za­cji.

Zakończenie obrad godz. 16:00

Kontakt:
B.Dąbrowski 0 – 660-498 – 108
E. Świerk 0 – 662-254 – 151
J. Soska 0 – 604-123 – 162

Hodowca i Jeździec