Aktualności

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony, · Rasa:

Na proś­bę orga­ni­za­to­rów przed­sta­wia­my wnio­ski zgło­szo­ne przez hodow­ców koni rasy mało­pol­skiej w cza­sie semi­na­rium pt.: „Perspektywy hodow­li koni rasy mało­pol­skiej w kon­tek­ście ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych tej rasy”, któ­re odby­ło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że wnio­ski te będą przed­mio­tem obrad Prezydium PZHK w dniu 2 lute­go br.

Wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji na spotkaniu hodowców koni rasy małopolskiej
dnia 25.01.2010 r. w Krakowie
celem przekazania Ministrowi Rolnictwa do akceptacji realizacji.

 1. Przedłużenie ter­mi­nu skła­da­nia zgło­szeń w IZ-PIB przez hodow­ców przy­stę­pu­ją­cych po raz pierw­szy do nowe­go PROW 2007 – 2013, do dnia 28.02.2010 r . (osta­tecz­ne­go zatwier­dze­nia pro­gra­mu – zasad kwa­li­fi­ka­cji kla­czy).
 2. Zagwarantowanie reali­za­cji pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej co naj­mniej do koń­ca 2020 roku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, przy­szłej per­spek­ty­wy finan­so­wej Wspólnoty Europejskiej (2013 – 2020).
 3. Przywrócenie zapi­su w nowe­li­zo­wa­nym roz­po­rzą­dze­niu (PROW 2007 – 2013) odno­śnie pro­gra­mów rol­no śro­do­wi­sko­wych obli­ga­to­ryj­ne­go utrzy­my­wa­nia zwie­rząt gospo­dar­skich w ilo­ści mini­mal­nej 0,5 DJP/1 HA w warian­tach: rol­nic­two eko­lo­gicz­ne i rol­nic­two zrów­no­wa­żo­ne oraz w warian­tach doty­czą­cych TUZ – 0,3 DJP/1HA.
 4. Umożliwienie uczest­nic­twa w PROW 2007 – 2013 i przy­szłych PROW do 2020 r. kla­czom któ­re już raz (dotych­czas) do ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne, speł­nia­ją wyma­ga­nia hodow­la­ne, z warun­kiem iż pozo­sta­ją u tego same­go posia­da­cza ‑hodow­cy.
 5. Uzupełnienie „zasad kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do pro­gra­mu” i doda­nie:
  pkt. 10 W rodo­wo­dzie kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­nej po raz pierw­szy do pro­gra­mu w roku 2010 i 2011 pocho­dzą­cej od kla­czy mat­ki uczest­ni­czą­cej już w pro­gra­mie dopusz­cza się w III-cim poko­le­niu wstecz­nym (8 przod­ków) udział 5‑ciu przod­ków ras uczest­ni­czą­cych w two­rze­niu rasy mało­pol­skiej.
 6. Wprowadzenie dofi­nan­so­wa­nia ogie­rów rasy mało­pol­skiej speł­nia­ją­cych wymo­gi kry­cia kla­czy obo­wią­zu­ją­ce w pro­gra­mie pod warun­kiem iż są w posia­da­niu rolnika-hodowcy mają­ce­go kla­cze mało­pol­skie i uczest­ni­ka pro­gra­mu. Wysokość dofi­nan­so­wa­nia ogie­ra to rów­no­war­tość dwóch eta­tów kla­czy czy­li 3000 zł/rocznie, kosz­tem 100 eta­tów kla­czy zapew­nie­nie oko­ło 4 – 5 % popu­la­cji żeń­skiej dla ponad 60 ogie­rów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie.
 7. Alternatywnie wpro­wa­dze­nie pre­mio­wa­nia ogie­rów za uzy­ska­ne potom­stwo kosz­tem 100 eta­tów kla­czy dla ogie­rów speł­nia­ją­cych wymo­gi pro­gra­mo­we w wyso­ko­ści 200 zł za każ­de­go odcho­wa­ne­go źre­ba­ka powy­żej 2 m‑ce z dodat­kiem 50 zł za każ­dą wyż­szą gru­pę ogie­ra max 350 zł za źre­ba­ka. Wprowadzenie od 2011 roku.
 8. Zakaz inse­mi­na­cji nasie­niem świe­żym i schło­dzo­nym kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie. Dopuszczalne jest za zgo­dą IZ-PIB inse­mi­no­wa­nie nasie­niem mro­żo­nym od wyty­po­wa­nych ogie­rów sta­no­wią­cych rezer­wo­wą pulę genów.
 9. Zwiększenie do 1500 sztuk limi­tu kla­czy rasy mało­pol­skiej do koń­ca reali­za­cji PROW 2007 – 2013 z dodat­ko­wym uwzględ­nie­niem pre­mio­wa­nia ogie­rów, jako jedy­nej rasy koni w Polsce mają­cej wszech­stron­ną użyt­ko­wość, moż­li­wo­ści spor­to­we, a przede wszyst­kim wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łu gene­tycz­ne­go jako pod­sta­wy do koja­rze­nia i two­rze­nia wybit­nych koni spor­to­wych mogą­cych kon­ku­ro­wać z powo­dze­niem na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.
 10. Z uwa­gi na fakt iż w reali­za­cji pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy mało­pol­skiej współ­pra­co­wać mają trzy stro­ny:
  • A. Hodowca/posiadacz kla­czy
  • B. Związek
  • C. Instytut

  wno­si­my o zapew­nie­nie zagwa­ran­to­wa­nie uczest­nic­twa prak­ty­ków hodow­ców w pra­cach gru­py robo­czej z pra­wem gło­su w licz­bie co naj­mniej dwie oso­by.

 11. W celu wyeli­mi­no­wa­nia wszel­kich nie­droż­nych kana­łów współ­pra­cy 3‑ch stron pro­gra­mu, jak rów­nież bra­ku kom­plet­nej infor­ma­cji, taj­nych pra­cach gru­py robo­czej w bar­dzo istot­nych spra­wach doty­czą­cych zaostrzo­nych kry­te­riów kwa­li­fi­ka­cji kla­czy i ogie­rów, kil­ku­let­nich opóź­nień co do wpro­wa­dza­nia pro­ce­dur, wno­si­my o uczest­nic­two Ministerstwa Rolnictwa w nad­zo­rze i oce­nie pro­gra­mu ochro­ny wspól­nie z Instytutem na corocz­nych nara­dach z udzia­łem wszyst­kich hodow­ców z pro­gra­mu koni mało­pol­skich.
 12. Aby wysi­łek i cięż­ka pra­ca rol­ni­ków – hodow­ców wspól­nie z nad­zo­ru­ją­cy­mi insty­tu­cja­mi nie poszła na mar­ne, aby hasła co do wie­lu zobo­wią­zań zapi­sa­nych tyl­ko na papie­rze w poprzed­nim pro­gra­mie ochro­ny z dnia 16.09.2004 r. nie były i nie pozo­sta­ły tyl­ko poboż­ny­mi życze­nia­mi Prosimy Pana Ministra o obję­cie PATRONATEM ini­cja­ty­wy utwo­rze­nia CENTRUM PROMOCJI KONIA MAŁOPOLSKIEGO mają­ce­go reali­zo­wać poza cela­mi zapi­sa­ny­mi w pro­gra­mie tej rasy wszel­kie nie­zbęd­ne for­my przed­się­wzięć mają­ce sku­tecz­nie zago­spo­da­ro­wać, wyko­rzy­stać owoc pra­cy hodow­cy w posta­ci godzi­wie sprze­da­ne­go konia mało­pol­skie­go.

W spra­wie pkt. 12 pro­si­my o wyzna­cze­nie ter­mi­nu spo­tka­nia celem przed­sta­wie­nia szcze­gó­łów pla­nu pro­jek­tu.

Hodowca i Jeździec