Aktualności

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony, · Rasa:

Na prośbę organizatorów przedstawiamy wnioski zgłoszone przez hodowców koni rasy małopolskiej w czasie seminarium pt.: „Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w kontekście ochrony zasobów genetycznych tej rasy”, które odbyło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że wnioski te będą przedmiotem obrad Prezydium PZHK w dniu 2 lutego br.

Wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji na spotkaniu hodowców koni rasy małopolskiej
dnia 25.01.2010 r. w Krakowie
celem przekazania Ministrowi Rolnictwa do akceptacji realizacji.

 1. Przedłużenie terminu składania zgłoszeń w IZ-PIB przez hodowców przystępujących po raz pierwszy do nowego PROW 2007-2013, do dnia 28.02.2010 r . (ostatecznego zatwierdzenia programu – zasad kwalifikacji klaczy).
 2. Zagwarantowanie realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej co najmniej do końca 2020 roku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, przyszłej perspektywy finansowej Wspólnoty Europejskiej (2013-2020).
 3. Przywrócenie zapisu w nowelizowanym rozporządzeniu (PROW 2007-2013) odnośnie programów rolno środowiskowych obligatoryjnego utrzymywania zwierząt gospodarskich w ilości minimalnej 0,5 DJP/1 HA w wariantach: rolnictwo ekologiczne i rolnictwo zrównoważone oraz w wariantach dotyczących TUZ – 0,3 DJP/1HA.
 4. Umożliwienie uczestnictwa w PROW 2007-2013 i przyszłych PROW do 2020 r. klaczom które już raz (dotychczas) do ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej zostały zakwalifikowane, spełniają wymagania hodowlane, z warunkiem iż pozostają u tego samego posiadacza -hodowcy.
 5. Uzupełnienie „zasad kwalifikacji klaczy do programu” i dodanie:
  pkt. 10 W rodowodzie klaczy kwalifikowanej po raz pierwszy do programu w roku 2010 i 2011 pochodzącej od klaczy matki uczestniczącej już w programie dopuszcza się w III-cim pokoleniu wstecznym (8 przodków) udział 5-ciu przodków ras uczestniczących w tworzeniu rasy małopolskiej.
 6. Wprowadzenie dofinansowania ogierów rasy małopolskiej spełniających wymogi krycia klaczy obowiązujące w programie pod warunkiem iż są w posiadaniu rolnika-hodowcy mającego klacze małopolskie i uczestnika programu. Wysokość dofinansowania ogiera to równowartość dwóch etatów klaczy czyli 3000 zł/rocznie, kosztem 100 etatów klaczy zapewnienie około 4-5 % populacji żeńskiej dla ponad 60 ogierów uczestniczących w programie.
 7. Alternatywnie wprowadzenie premiowania ogierów za uzyskane potomstwo kosztem 100 etatów klaczy dla ogierów spełniających wymogi programowe w wysokości 200 zł za każdego odchowanego źrebaka powyżej 2 m-ce z dodatkiem 50 zł za każdą wyższą grupę ogiera max 350 zł za źrebaka. Wprowadzenie od 2011 roku.
 8. Zakaz inseminacji nasieniem świeżym i schłodzonym klaczy uczestniczących w programie. Dopuszczalne jest za zgodą IZ-PIB inseminowanie nasieniem mrożonym od wytypowanych ogierów stanowiących rezerwową pulę genów.
 9. Zwiększenie do 1500 sztuk limitu klaczy rasy małopolskiej do końca realizacji PROW 2007-2013 z dodatkowym uwzględnieniem premiowania ogierów, jako jedynej rasy koni w Polsce mającej wszechstronną użytkowość, możliwości sportowe, a przede wszystkim wykorzystanie materiału genetycznego jako podstawy do kojarzenia i tworzenia wybitnych koni sportowych mogących konkurować z powodzeniem na arenie międzynarodowej.
 10. Z uwagi na fakt iż w realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej współpracować mają trzy strony:
  • A. Hodowca/posiadacz klaczy
  • B. Związek
  • C. Instytut

  wnosimy o zapewnienie zagwarantowanie uczestnictwa praktyków hodowców w pracach grupy roboczej z prawem głosu w liczbie co najmniej dwie osoby.

 11. W celu wyeliminowania wszelkich niedrożnych kanałów współpracy 3-ch stron programu, jak również braku kompletnej informacji, tajnych pracach grupy roboczej w bardzo istotnych sprawach dotyczących zaostrzonych kryteriów kwalifikacji klaczy i ogierów, kilkuletnich opóźnień co do wprowadzania procedur, wnosimy o uczestnictwo Ministerstwa Rolnictwa w nadzorze i ocenie programu ochrony wspólnie z Instytutem na corocznych naradach z udziałem wszystkich hodowców z programu koni małopolskich.
 12. Aby wysiłek i ciężka praca rolników – hodowców wspólnie z nadzorującymi instytucjami nie poszła na marne, aby hasła co do wielu zobowiązań zapisanych tylko na papierze w poprzednim programie ochrony z dnia 16.09.2004 r. nie były i nie pozostały tylko pobożnymi życzeniami Prosimy Pana Ministra o objęcie PATRONATEM inicjatywy utworzenia CENTRUM PROMOCJI KONIA MAŁOPOLSKIEGO mającego realizować poza celami zapisanymi w programie tej rasy wszelkie niezbędne formy przedsięwzięć mające skutecznie zagospodarować, wykorzystać owoc pracy hodowcy w postaci godziwie sprzedanego konia małopolskiego.

W sprawie pkt. 12 prosimy o wyznaczenie terminu spotkania celem przedstawienia szczegółów planu projektu.

Hodowca i Jeździec