Aktualności

Sympozjum „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”

24 sierpnia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony, · Rasa:

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB ser­decz­nie zapra­sza­my na sym­po­zjum orga­ni­zo­wa­ne wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu nt. „Koń wiel­ko­pol­ski w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych”.
Sympozjum odbę­dzie się w dniach 15 – 16 wrze­śnia 2010 r. na tere­nie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Pawłowice.

Hodowca i Jeździec