Aktualności

Progi punktowe dla ogierów uczestniczących w MPMK w skokach przez przeszkody w 2011 r.

21 września 2011 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli, Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że trzy Komisje Ksiąg Stadnych: koni ras – Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, w związ­ku z trud­ny­mi warun­ka­mi roz­gry­wa­nia MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy 2011, zde­cy­do­wa­ły się obni­żyć (doty­czy to tyl­ko tego roku) wyma­ga­nia sta­wia­ne ogie­rom hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej, któ­re mia­ły­by zostać wpi­sa­ne do powyż­szych ksiąg na pod­sta­wie alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści.

Progi dla ogie­rów uczest­ni­czą­cych w MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy w 2011 r. zosta­ły obni­żo­ne do nastę­pu­ją­ce­go pozio­mu:
Konie hod. pol­skiej

  • 4 let­nie – z 16,0 pkt. do 15,6 pkt. (suma 2 prze­jaz­dów, bez pły­ty),
    5 let­nie – z 24,0 pkt. do 23,4 pkt. (suma 3 prze­jaz­dów).

Konie hod. zagra­nicz­nej

  • 4 let­nie – z 16,4 pkt. do 15,8 pkt. (suma 2 prze­jaz­dów bez pły­ty),
    5 let­nie – z 24,6 pkt. do 23,7 pkt. (suma 3 prze­jaz­dów).

Progi dla ogie­rów z pozo­sta­łych kate­go­rii wie­ko­wych nie zosta­ły zmie­nio­ne.

Wszystkie ogie­ry, któ­re speł­ni­ły powyż­sze wyma­ga­nia mogą zostać zgło­szo­ne dru­gie­go dnia pró­by dziel­no­ści w Bogusławicach (28.09., śro­da), w celu oce­ny eks­te­rie­ru (po pró­bie wysił­ko­wej).

Hodowca i Jeździec