Aktualności

Kategoryzacja ogierów

11 października 2011 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, że zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wła­ści­cie­le ogie­rów użyt­ko­wa­nych spor­to­wo zobo­wią­za­ni są do prze­sła­nia do biu­ra PZHK w ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka 2011 r. infor­ma­cji o star­tach ogie­ra w zawo­dach ogól­no­pol­skich lub wyż­szej ran­gi, jeśli są one pod­sta­wą do nada­nia ogie­ro­wi wyż­szej kate­go­rii bądź mogą zapo­biec wyco­fa­niu ogie­ra z roz­ro­du.

Podajemy rów­nież listę ogie­rów, któ­re na dzień 20 stycz­nia 2011 r. nie mia­ły wystar­cza­ją­cej licz­by punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo, a tym samym są zagro­żo­ne wyco­fa­niem z roz­ro­du z dniem 1 stycz­nia 2012 r.:

BIERUŃ wlkp 1315 G Pz 28,50 pkt
BANKIET wlkp 8 G Sz 22,25 pkt
DIAMENT wlkp/poch.trk. 117 G Ol 11,75 pkt
CORDIAN wlkp 1319 G Pz 10,00 pkt
ORAN wlkp/poch.trk. 70 G Łd 5,50 pkt
RUBIKON K wlkp 1320 G Pz 4,00 pkt + MPMK
JOWISZ wlkp/poch.trk. 118 G Ol 1,75 pkt + MPMK
LORD ODER I wlkp/poch.trk. 28 G Kt 0,00 pkt
DARKO wlkp 29 G Kt 0,00 pkt + MPMK
BIS BALISCO wlkp 116 G Wr 0,00 pkt
MORAVIA westf. 186 G Wł 34,25 pkt
CLEAR TO JUMP ST GYVAN Z 58 G Łd 33,75 pkt
FELINI sp 50 G Ol 32,75 pkt
NEW WORLD hol. 73 G I Gd 27,75 pkt
PILET sp 127 G Sz 22,75 pkt
DON ROBIN F sp 427 G Pz 17,50 pkt
AZART old. 457 G Pz 17,25 pkt
WENCCO sp 144 G Kt 15,25 pkt
PARYS sp 434 G Pz 12,50 pkt
GIPSY KING sp 125 G Sz 12,25 pkt
RAMSTEIN old. 138 G Kr 11,75 pkt
IZAURUS sp 447 G Pz 11,50 pkt
BASKIR sp 130 G Sz 9,50 pkt
SET‐A sp 4 G Bł 8,00 pkt
CARPEDIEM hol. 136 G Wr 7,50 pkt
THORGAL sp 126 G Sz 7,50 pkt
AROLAND PG sp 130 G Wr 6,00 pkt
VELVET ROSE KWPN 431 G Pz 5,75 pkt
MAXIMUS sp 124 G Wr 5,50 pkt
CHAOS sp 53 G Łd 5,50 pkt
AKROPOL – B sp 439 G Pz 5,00 pkt
ALMETTO P sp 129 G Sz 4,50 pkt
RASPUTIN sp 48 G Łd 4,50 pkt
KOMANDOR sp 145 G Kt 4,50 pkt
NAVARRO sp 134 G Sz 4,00 pkt
DON LAVAUZELLE han. 128 G Wr 3,00 pkt
UILSKUIKEN KWPN 135 G Sz 2,75 pkt
ROVETTO old. 132 G Sz 2,00 pkt
TORES sp 51 G Łd 2,00 pkt
VARIANT KWPN 444 G Pz 1,75 pkt
KONKRET 2 brdbg 418 G Pz 1,50 pkt
VALENTIJN KWPN 54 G Ol 0,00 pkt
VIGOR KWPN 60 G Łd 0,00 pkt
WIWALDI sp 433 G Pz 0,00 pkt
PERFEKT sp 429 G Pz 0,00 pkt
ABERDEEN M sp 147 G Kt 0,00 pkt
BEL‐AMI sp 470 G By 0,00 pkt
BURŁAJ sp 134 G Wr 0,00 pkt
ELSINORE sp 185 G Wł 0,00 pkt
FILER sp 423 G Pz 0,00 pkt
FURIOSOS sp 72 G I Gd 0,00 pkt
GLADIOLUS M sp 59 G Łd 0,00 pkt
GLEJT sp 56 G Łd 0,00 pkt
J‐ELVISON sp 187 G Wł 0,00 pkt
KULT sp 424 G Pz 0,00 pkt
M.CARANO hol. 78 G I Gd 0,00 pkt
PARCO old. 55 G Ol 0,00 pkt
PUMAR sp 472 G By 0,00 pkt
REMO sp 49 G Ol 0,00 pkt
SALLUST‐S sp 188 G Wł 0,00 pkt
SEIMONT sp 502 G By 0,00 pkt
VALERY K sp 426 G Pz 0,00 pkt
BARTNIK m 472 G Lb 28,75 pkt
BEKAS m 482 G Lb 26,00 pkt
JURYSTA m 470 G Lb 25,25 pkt
HOROSKOP m 473 G Lb 20,25 pkt
HARBUZ m 478 G Lb 20,00 pkt
AUTORYTET m 483 G Lb 15,25 pkt
FILANTROP m 66 G Łd 10,50 pkt
BRE GUN m 82 G Kt 10,00 pkt
HETMAN m 42 G Wł 6,00 pkt
AZJA m 52 G Wr 1,75 pkt
ARAGORN m 469 G Lb 0,00 pkt
EBONIT m 489 G Lb 0,00 pkt
LAMPART m 64 G Łd 0,00 pkt
OSSAMA m 134 R Wr 0,00 pkt
SZKRAB m 58 G Wr 0,00 pkt

Hodowca i Jeździec